Sökning: "underlåtenhetsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet underlåtenhetsansvar.

 1. 1. Föräldrars passivitet vid brott mot barn - En studie av straffrättsligt underlåtenhetsansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; kriminalisering; rättsliga principer; barn; våld i nära relation; barnets bästa; barnkonventionen; underlåtenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 3. 3. Hur skyddsvärt är ett barn? - Om barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran. Uppsatsen har arbetats fram med hjälp av en rättsdogmatisk metod och ramas in av ett rättskritiskt perspektiv såväl som ett barnperspektiv. Genom barnkonventionen har barnet ett omfattande skydd. LÄS MER

 4. 4. Landskrona-fallets (NJA 2013 s. 145) påverkan beträffande socialtjänstens handläggning - Skadeståndsrättsliga och praktiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Dahle; [2016]
  Nyckelord :myndighetsutövning; myndighet; rättssäkerhet; rättssäker; rättsekonomi; passivitet; underlåtenhet; dokumentationsplikt; dokumentationsskyldighet; Skadeståndsansvar; skadeståndsskyldighet; socialrätt; förvaltningsrätt; Skadeståndsrätt; Landskrona; Landskrona-fallet; Landskrona-målet; Landskrona-domen; NJA 2013 s 145; Dahle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A 13-year-old girl had been in custody for compulsory treatment by the Social Welfare Board in Landskrona, Sweden, for nearly two years. During a temporary placement at her mother’s residence, the girl left the premises and went to Landskrona city center where she put a department store on fire. LÄS MER

 5. 5. Om revisorns externa skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabina Björklund; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been compulsory to Swedish limited companies to appoint an auditor to examine the company’s annual report and accounts as well as the management by the board of directors and the managing director up until the year of 2010. The duty to appoint an auditor partly disappeared and is now optionable for smaller private limited companies. LÄS MER