Sökning: "undernäring hos äldre patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden undernäring hos äldre patienter.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Svårt och exakt, eller enkelt och ungefärligt? : En systematisk genomgång av valideringsstudier på prediktiva ekvationer jämfört med indirekt kalorimetri för bedömning av energibehov hos äldre kritiskt sjuka patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emelie Hagström; Anna Isitman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier som jämfört prediktiva ekvationer med indirekt kalorimetri (IC) vid bedömning av energibehov hos äldre respektive hos kritiskt sjuka betonar vikten av att använda IC, då de flesta prediktiva ekvationer inte är anpassade efter dessa grupper. Vid frånvaro av IC är ekvationerna ett tids- och kostnadseffektivt alternativ. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans roll i nutritionsarbetet hos äldre på sjukhus. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Olsson; Hanna Olow; [2018]
  Nyckelord :Äldre; Sjuksköterska; Undernäring; Nutritionsstatus; Sjukhus; Inneliggande patient; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är ett mycket vanligt problem bland äldre på sjukhus som ger förlängda vårdtider, ökade vårdkostnader och ökad vårdkonsumtion. Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan motverka undernäring hos äldre patienter på sjukhus. Metod: Litteraturstudie av nio vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Ätsvårigheter hos patienter med demenssjukdom : En empirisk undersökning baserad på sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Angelika Blyhagen Lindroos; [2017]
  Nyckelord :Dementia; Nursing care; Malnutrition; Elderly; Demens; Omvårdnad; Undernäring; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är ett utbrett problem hos patienter med demenssjukdom på äldreboenden. De flesta får i sig för lite energigivande näringsämnen och ligger därmed i riskzonen för att utveckla undernäring. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter inom nutritionsomvårdnad : En litteraturstudie med deskriptiv design

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Chienh; [2017]
  Nyckelord :Attitude; knowledge; nursing role; nutrition assessment; malnutrition.; Attityder; kunskap; nutritionsbedömning; sjuksköterskans roll; undernäring.;

  Sammanfattning : Bakgrund Undernäring är vanligt bland äldre personer i Sverige. Tydliga riktlinjer finns på vilka insatser som bör göras men ändå är det få åtgärder som utförs. Detta visar ett tecken på bristfällig organisation och ledning, eller att kompetens saknas hos personal som utför nutritionsomvårdnaden. LÄS MER