Sökning: "underperformance"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet underperformance.

 1. 1. Blev Guldet Till Sand?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Wadsjö; Ted Arvidsson; Axel Markborn; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Långsiktig underavkastning; Börsintroduktion IPO ; London Stock Exchange LSE ; Main Market; Alternative Investment Market AIM ; Multipel regressionsanalys; Benchmark; Window Of Opportunity Hypothesis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka ifall fenomenet långsiktig underavkastning för IPO:s är förekommande på LSE. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket utgår från tidigare forskning och teorier som framförallt fokuserar på långsiktig underavkastning. LÄS MER

 2. 2. Nyemissioner och framtida kursutveckling : en studie på branscheffekters påverkan på den långsiktiga kursutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emil Linansky; Jakob Andersson; [2020]
  Nyckelord :Branscheffekt; avvikande avkastning; BHAR; informationsasymmetri; windows of opportunity; emittent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om nyemissioner och hur bolag som genomför dessa presterar på marknaden finns det gott om. Överlag är alla ense om att ett bolag som genomfört en nyemission kan väntas generera lägre avkastning under de kommande åren jämfört med bolag som inte sett detta behov. LÄS MER

 3. 3. Borde vi sluta hoppa från okända klippor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Lindberg; Zac Lavesson; [2020]
  Nyckelord :Långsiktig prestation; Börsintroduktion; IPO; Nyemission; SEO; NYSE; NASDAQ; Regressionsanalys; Underperformance; long-run performance.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida långsiktig underprestation förekommer för 1770 börsintroduktioner på NYSE och NASDAQ 5 år efter börsnotering mellan 2000-2014 och om nyemissioner gjorda av samma företag har en negativ påverkan på aktieutvecklingen. Av resultatet framgår att ingen allmän underprestation råder men att de bolag som genomfört en nyemission under mätperioden underpresterat med 6,65% mot S&P 500 Total Return Index. LÄS MER

 4. 4. Det svenska börsintroduktionspusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josephine Nilsson; Rune Nicholas Christoffer Wikman; Carl Magnus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning: Marknadsjusterad överavkastning alfa på tre års sikt. BHAR: Buy and Hold Average Return. Marknadsjusterad avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Het marknad: Period av högkonjunktur på aktiemarknaden då antalet börsintroduktioner tenderar att vara många. Informationsassymetri: Det informationsgap som föreligger mellan olika parter i en transaktionssituation. Syftar i vår studie till det faktum att insiders informerade investerare har tillgång till mera information om företaget än oinformerade investerare. IPO: Initial Public Offering börsintroduktion . Förfarande som innebär att aktier görs tillgängliga för handel av allmänheten på en aktiebörs. Kan ske genom utgivning av nya aktier och eller genom att befintliga ägare säljer befintliga aktier. Långsiktig prestation: Börsintroduktionens positiva eller negativa avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Nasdaq Stockholm Main Market: Den svenska reglerade marknaden för handel av aktier och andra finansiella instrument. Underprissättning: Aktiekursen i slutet av första handelsdagen minus den fastställda introduktionskursen; om värdet är positivt =den positiva avkastning som ett företag uppvisar under första handelsdagen på en aktiebörs . Underwriter: Part som fungerar som mellanhand mellan företaget som avser att genomföra börsintroduktion och investerare. Underwriter och Investment Bank IB används löpande och synonymt genom hela uppsatsen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det svenska börsintroduktionspusslet Seminariedatum: 17/01/2020 Kurs: FEKH89 Kandidatuppsats i Finansiering, 15hp Författare: Carl-Magnus Andersson, Josephine Nilsson, Nicholas Wikman Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Underprissättning, Långsiktig underprestation, Förstadagsavkastning, Cyklikalitet, Nasdaq OMX Main Market, BHAR Syfte: Att undersöka förekomsten av underprissättning och långsiktig prestation av börsintroduktioner som skett på den svenska reglerade aktiemarknaden mellan åren 1999-2016 samt vilka faktorer som bidragit till detta fenomen. Metodologi: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning av IPO-marknaden har funnit att börsintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. LÄS MER

 5. 5. SEASONED EQUITY OFFERINGS - Avkastningen på den svenska aktiemarknaden 2004-2016

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriel Bing; Olle Lindborg; [2019-07-09]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; abnormal return; long run performance;

  Sammanfattning : One of the most important tasks of any corporation is the acquirement and accumulation of capital, which can fuel future expansions, finance acquisitions and keep a burgeoning corporation from being stopped at an early stage of the business, before it can secure stability in its cash flow.Capital can be acquired in various ways and they are not all equally attractive to a company. LÄS MER