Sökning: "undersökningsansats"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet undersökningsansats.

 1. 1. Förändringsprocess i den offentliga sektorn : En fallstudie om medarbetarnas upplevelser under en förändringsprocess vid Polismyndigheten region väst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Malin Samuelsson; Tom Lilja; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; change process; public sector; leadership; communication; participation; Organisationsförändring; förändringsprocess; offentlig sektor; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa medarbetarperspektivet inom förändringsprocesser i den offentliga sektorn. Förändringar i den offentliga sektorn innebär stora utmaningar på grund av dess miljö och strukturella egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av IFRS under högkonjunktur : En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anders Dahnér; [2017]
  Nyckelord :IAS 40; IFRS; Voluntary; incentives; K3-companies; Real estate companies; IAS 40; IFRS; Frivillig; incitament; K3-företag; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar den ekonomiska bedömningen av medlemskap i bilpooler hos bilpoolsmedlemmar? -Ett critical case av bilpoolsmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Abrahamsson; Johan Morsten; [2016-06-15]
  Nyckelord :Delningsekonomi; delad mobilitet; bilpool; bekvämlighet och privatekonomi; Sharing Economy; shared mobility; car sharing; convenience and personal finance;

  Sammanfattning : The study intends to provide a greater understanding of what influences the economic assessmentfor a car sharing membership. The study is structured through a qualitative survey, involving carsharing members' experiences. The information is gathered through the execution of eleven semistructuredtelephone interviews. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : Hur utformningen av rapporterna skiljer sig åt mellan branscher i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Isabel Bennis; Kajsa Mattila-Markus; [2015]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative; performance indicators; environment; social responsibility.; Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Global Reporting Initiative; resultatindikator; miljö; socialt ansvar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem – Negativ miljöpåverkan orsakas i allt högre grad av olika globala utvecklingstrender och trenden hållbarhetsredovisning växer sig allt större bland företag. För att få en jämförbarhet mellan företags hållbarhetsarbeten finns ramverket GRI som ger ut riktlinjer för vad och hur företag ska redovisa. LÄS MER

 5. 5. Val av regelverk för redovisning : En kvalitativ studie om mindre företags val mellan regelverken K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jolin Dyfvelsten; Miranda Hultström; [2015]
  Nyckelord :K2; K3; regulatory framework; accounting; small companies; principles; rules; K2; K3; regelverk; redovisning; mindre företag; principer; regler;

  Sammanfattning : Sveriges redovisningsreglering har under lång tid utvecklats genom omfattande lagstiftning och under senare år även influerats av den internationella redovisningen. Då BFN ansåg att redovisningen för onoterade företag var alltför komplicerad kom regleringen att utvecklas genom BFN:s kategoriseringsprojekt som innebar att alla Sveriges företag delades in i fyra kategorier, K1-K4, utifrån företagens storlek och verksamhet. LÄS MER