Sökning: "undersköterska roll"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden undersköterska roll.

 1. 1. Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Midwife; auxiliary nurse; experience; work situation; Barnmorska; undersköterska; upplevelse; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER

 3. 3. Vilka omständigheter påverkar medarbetarnas val att kompetensutvecklas? : En kvalitativ intervjustudie med vårdanställda inom Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Norberg; Kristin Stillmark; [2016]
  Nyckelord :Kompetens; kompetensutveckling; lärande; medarbetare; motivation; vård och omsorg;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är arbetsmarknaden under ständig förändring. Detta medför att arbetsgivare måste vara konkurrenskraftiga i förhållande till sina konkurrenter. Kompetensutveckling är ett sätt för arbetsgivare att arbeta med detta genom att säkerställa att medarbetarna innehar rätt kompetens. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om omvårdnadens innehåll och arbete : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elisabet Hoffer; Veronica Björk; [2014]
  Nyckelord :nursing; caring; qualitative nursing; registered nurse; certified nurse assistant; work tasks; Omvårdnad; god omvårdnad; sjuksköterska; undersköterska; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnad är ett ord som kan ha flera olika betydelser, det kan vara ett verb som något man utövar eller en synonym med kunskap som något som erhålls. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor ansåg inbegripas av begreppet omvårdnad och “god omvårdnad” samt vad för arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna utförde inom ramen för omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskors erfarenhet av delaktighet i rehabilitering inom slutenvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Beskow; Elinor Larsson; [2014]
  Nyckelord :nursing staff; physiotherapy; social cognitive theory; qualitative research; fysioterapi; kvalitativ forskning; sjukgymnastik; socialkognitiv teori; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rehabilitering inom slutenvården innefattar ett samarbete mellan undersköterska och sjukgymnast. Undersköterskor har en viktig roll i rehabiliteringen men det saknas forskning om deras uppfattningar kring sin roll. LÄS MER