Sökning: "undersköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet undersköterska.

 1. 1. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 2. 2. Nyutbildade undersköterskors möte med arbetslivet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Katrin Rongby; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; nyutbildad; yrkeskunnande; yrkesidentitet; praktikvändningen; praktikgemenskap; novis till expert;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa praktikgemenskapen hos nyutbildade undersköterskors möte med arbetlivet och deras uppfattningar om sitt yrkeskunnande och utvecklandet av sin yrkesidentitet. Det finns idag lite forskning inom detta område. LÄS MER

 3. 3. Operationsteamets erfarenheter av samverkan på operationssalen - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Johansson; My Andersson; [2021]
  Nyckelord :Anesthetist; assistant nurse; communication; experiences; nurse anesthetist; operating team; operating room; scrub nurse; teamwork; Anestesiolog; anestesisjuksköterska; erfarenheter; förståelse; kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; operationsteam; operatör; teamarbete; undersköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk arbetsmiljö där flertalet yrkesprofessioner arbetar tillsammans. Förutsättningar för att få en välfungerande samverkan är att tillsammans sträva efter att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 4. 4. Samma fast olikaWhat do you want to do ?New mailCopy : En explorativ studie om hur undersköterskorna inom hemtjänsten hanterar äldreomsorgens värdegrund och de organisatoriska förutsättningarnaWhat do you want to do ?New mailCopy

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Viktor Bergerus; Patrik Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :norm discrepancy; home care; nursing aide; care recipient; organisation; normdiskrepans; hemtjänst; undersköterska; omsorgstagare; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Samma fast olika – En explorativ studie om hur undersköterskorna inom hemtjänstenhanterar äldreomsorgens värdegrund och de organisatoriska förutsättningarna Författare: Patrik Bengtsson och Viktor Bergerus Uppsatsen syftade till att med en explorativ ansats, undersöka hur undersköterskor ihemtjänsten hanterar målen om självbestämmande, delaktighet och individanpassning samtvilka faktorer som möjliggör respektive begränsar implementeringen av målen. För att studienssyfte skulle uppnås, användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER