Sökning: "underväxtröjning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet underväxtröjning.

 1. 1. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olov Skogelid; [2019]
  Nyckelord :underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

  Sammanfattning : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar avlövad underväxt kvaliteten och drivningskostnaden i gallring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Fredrik Jonsson; [2015]
  Nyckelord :skördare; skotare; underväxtröjning; tidsstudie; harvester; forwarder; undergrowth clearing; time study;

  Sammanfattning : Gallring är en beståndsvårdande utglesning där gagnvirke tillvaratas. Syftet med gallring är att styra över produktionen på ett lägre antal stammar och på sikt skapa ett bestånd med en högre medelstamsvolym än om gallring inte genomförts. LÄS MER

 3. 3. Räcker det med en röjning i tallbestånd i norra Sverige?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Victoria Forsmark; [2010]
  Nyckelord :tall; röjning; underväxtröjning; underväxt; första gallring; stubbskott; Scots pine; pre-commercial thinning; undergrowth cleaning; undergrowth; first thinning; stump sprouts;

  Sammanfattning : Röjning är en skötselåtgärd som påverkar det framtida beståndets utveckling och skördeutfall. Olika och delvis motstridiga mål måste beaktas vid röjningstillfället. I praktiken blir många bestånd röjda mer än en gång. LÄS MER

 4. 4. Förröjning i förstagalling - vad kostar det och följer utförarna instruktionerna?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anders Eriksson; Anders Lindberg; [2010]
  Nyckelord :Förröjning; Underväxtröjning; Första gallring;

  Sammanfattning : This report is a B.Sc. Forestry thesis work at the school for Forest Management, SLU. The work was an assignment from the forest owners’ association Mellanskog. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet och ekonomi i utförandet av förstagallring baserat på olika gallrings- och underväxtröjningsprogram

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anna Thunell; [2008]
  Nyckelord :gallringsmall; egenuppföljning; måluppfyllnad; underväxtröjning;

  Sammanfattning : Stora Enso Skog has a long term contract regarding felling rights and silvicultural activities on forest owned by Bergvik Skog. In the autumn 2006, Bergvik Skog proposed a new thinning program, "Bergvikgallring". LÄS MER