Sökning: "undervisa flerspråkiga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden undervisa flerspråkiga elever.

 1. 1. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Det flerspråkiga klassrummet : Ett andraspråksperspektiv på undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Fride Nilsson; Stina Westerlund; [2023]
  Nyckelord :Andraspråkselever; didaktik; differentierad undervisning; flerspråkighet; modersmål; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : I dagens skola är det vanligt att elever pratar mer än ett språk och har ett annat modersmålän svenska. Flerspråkiga klassrum ställer högre krav på lärarens förmåga att undervisa påett sätt som tar hänsyn till alla elevers individuella förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbetssätt och stöttning för att utveckla elevers talade språk : I en flerspråkig kontext i grundskolans tidiga årskurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Carima Sofri; Jessika Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Talat språk; flerspråkiga klasser; arbetssätt; stöttning; grundskolan; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om några lärares undervisning och deras erfarenheter av att undervisa i flerspråkiga klassrum för att stärka elevers muntliga utveckling i det svenska språket. Studien undersöker de arbetssätt och den stöttning som lärarna använder i undervisningen samt de utmaningar och möjligheter som uppstår i flerspråkiga klasser. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelseundervisning i ett klassrum med flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tove Berglund; Sarah Persson; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; flerspråkiga elever; flerspråkighet; lågstadielärare; F-3; svenskundervisning.;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar av undervisning i läsförståelse i ett klassrum med flerspråkiga elever. Syftet med den här studien är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om gynnsam undervisning i läsförståelse i årskurs 1-3 i ett klassrum med flerspråkiga elever som följer kursplanen i svenska. LÄS MER

 5. 5. Lärarens utmaningar i matematikundervisning för flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kinda Abu Khurj; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; matematikundervisning; studiehandledning; modersmål; scaffolding; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärares utmaningar i matematikundervisning för flerspråkiga elever. Syftet med detta examensarbete är att undersöka de olika utmaningar lärare upplever när de undervisar matematik till flerspråkiga elever och att ta reda på vilka metoder lärare använder för att stödja dessa elevers lärande. LÄS MER