Sökning: "undervisning engelska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden undervisning engelska språket.

 1. 1. "High risk, high reward" : En kvalitativ undersökning av lärares användande av drama i engelskundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Drama in Education; Educational Drama; English as a Second Language; ESL; Swedish curriculum; Aesthetic Distance; Pedagogiskt drama; Andraspråksinlärning; engelska som andraspråk; Läroplan; LGR 11; Estetisk distans;

  Sammanfattning : This study studies teachers’ use of drama when teaching English in grades 4-6. The material has been collected through semi structured interviews with five teachers. The study concludes that teachers use drama to increase the pupils’ eagerness to learn through variation and commitment. LÄS MER

 2. 2. Tidig språkinlärning i engelska – en intervjustudie om engelskundervisning i årskurs 1

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Hanna Holmberg; Isabell Simonsson; [2020]
  Nyckelord :engelskundervisning; tidig engelskinlärning; lågstadiet; andraspråksinlärning; sociokulturell teori; motivation;

  Sammanfattning : Engelska har påverkat det svenska språket sedan 1200-talet och har med tiden fått en större del i både det svenska samhället och skolväsendet. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser påverkar deras beslut att börja med engelskundervisning i årskurs 1 och hur de genomför denna undervisning. LÄS MER

 3. 3. Att vilja göra det man måste : En studie om unga elevers motivation till att lära sig engelska som främmande språk.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Liljengren; Hanna Rosander; [2019]
  Nyckelord :Motivation; lärande; engelska; främmande språk; tidigare år;

  Sammanfattning : För att öka elevers motivation är det av vikt att identifiera deras inställning till ämnet samt att skapa undervisning som motiverar och engagerar elever. Elevers motivation till att vilja lära sig engelska är ofta stark i grundskolans tidiga år, årskurs F-3, och därför är det väsentligt att grundlägga ett livslångt lärande och intresse för språk. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsmetoders inverkan på elevers lärande i engelska som främmande språk : med inriktning på motivation och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Liljengren; Hanna Rosander; [2019]
  Nyckelord :undervisningsmetoder; engelska; främmande språk; motivation; utmaningar;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt presenteras fördelaktiga undervisningsmetoder i engelska som främmande språk som identifierats inom den europeiska forskningsarenan. Även elevers motivation till att vilja lära sig engelska som främmande språk presenteras samt vilka utmaningar som kan identifieras av lärare i en global kontext. LÄS MER

 5. 5. Attitydskillnader till svenskan bland studenter : En attitydundersökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Claudia Wottle; [2019]
  Nyckelord :språkval vid universitetet; attityder; engelska i undervisningen;

  Sammanfattning : Engelskan tar idag stor plats vid universitetet. För att utbildning och forskning ska kunna vara internationellt gångbara måste det kunna ske ett utbyte på såväl utbildningsnivå som forskarnivå både till och från Sverige och då behöver engelska kunna användas. LÄS MER