Sökning: "undervisning för invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden undervisning för invandrare.

 1. 1. Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sfi; vuxenutbildning; språkutveckling; skrivande; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. LÄS MER

 2. 2. Latinisering av litterata vuxna med ett annat skriftspråk : En studie om undervisning i svenska för invandrare, nybörjare på studieväg 2

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Vincent Fréchin; [2022]
  Nyckelord :Latinisering; studieväg 2; sfi; grundläggande litteracitet; differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka latiniseringen av litterata studieväg 2-nybörjarelever på sfi ur ett didaktiskt och emiskt perspektiv och närmare bestämt samla andra lärares erfarenhet kring latinisering av elever. Studien ämnar svara på frågor om de utmaningar lärare upplevt, om de anpassningar som införts och hur framgångsrika dessa var samt om vad lärare anser att de skulle ha gjort annorlunda. LÄS MER

 3. 3. Vem är egentligen svensk? : En enkätstudie om elevers uppfattning om svenskhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Flutura Osmanaj; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har elevers syn på svenskhet studerats. Detta har gjorts genom att bland annatundersöka hur de uppfattar sin egen identitet i relation till svenskhet. Samtliga elever somdeltagit har ett annat ursprung än Sverige, både europeiskt och utomeuropeiskt. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturundervisning i svenska som andraspråk : Fyra lärares uppfattningar om sina arbetssätt med skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Valentina Ciampi; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; skönlitteratur; undervisning; vuxenutbildning; gymnasiet; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur skönlitteraturen används av fyra lärare som undervisar såväl vuxna invandrare som unga gymnasieelever i svenska som andraspråk, utifrån lärarnas perspektiv. Den fokuserar på lärarnas sätt att välja och förbereda arbetet med skönlitteratur, samt på deras sätt att arbeta med läsning. LÄS MER

 5. 5. Nätbaserad undervisning : För- och nackdelar i andraspråksundervisning ur elevperspektiv på en SFI C-kurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ana Begenisic; [2022]
  Nyckelord :SFI C-elever; lärplattform; svenska för invandrare; distansundervisning; lärarrespons;

  Sammanfattning : Sverige står idag inför en stor digitaliseringsutmaning med avseende på de stora samhällsförändringarna som skett runt om i världen på grund av coronapandemin. Sedan mars 2020 har vuxenutbildningen och SFI organiserats om till distansundervisning. LÄS MER