Sökning: "undervisning i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden undervisning i förskolan.

 1. 1. ”Vi bara löser det, eller…?” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av relationsbygge i stora barngrupper och låg personaltäthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefin Andersson; Jessica Falkenberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; barngruppsstorlek; förskola; omsorg; personaltäthet; relationer;

  Sammanfattning : Idag är de flesta barnen i åldern 1 - 5 år i Sverige inskrivna i förskolan och tillbringar en stor del av sin barndom där. Barngrupperna har under de senaste åren vuxit i storlek och personaltätheten har minskat. LÄS MER

 2. 2. Kom alla barn : En enkät och observationsundersökning om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Stål Normark; Tsion Tesfaye; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; undervisning; samling;

  Sammanfattning : Studien undersöker inkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen, där barnets rätt till inkludering är lagstadgat och framfört av flera olika styrdokument som har relation till förskolan. Inkludering är mångfacetterat och kan definieras och uppfattas på olika sätt, vilket gör det intressant att undersöka hur inkluderings begreppet yttrar sig i relation tillpedagogernas handlingar och attityder. LÄS MER

 3. 3. Sagor för framtidens kompetenta samhällsmedlemmar : En kvalitativ studie om litteratur som läromedel i förskolan och dess inverkan på barns aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Löf; Hanna Strömbäck; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Aktörskap; Läromedel; Fostran; Känslor; Moral; Förskola;

  Sammanfattning : Studien undersöker ”Tio små kompisböcker” som läromedel och bokseriens budskap för vad som anses viktigt för barn att lära sig samt hur det kan påverka barns aktörskap. Studien består även av intervjuer med förskollärare om hur och i vilket syfte de arbetar med bokserien i förskolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. Tillblivelsen av undervisning för hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna : En diskursanalys av förskollärarprogrammens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Early childhood education; education for sustainable development; early childhood teacher education; agency; discourse analysis; Förskola; undervisning för hållbar utveckling; förskollärarutbildning; aktörskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling (HU) har under senare årtionden fått en alltmer given plats inom förskolan. Både på policynivå och inom forskning betonas barns kritiska tänkande och aktörskap inom ramen för utbildning om HU samt att HU består av tre sammanlänkade dimensioner: den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla barn? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; Elin Viberg; [2022]
  Nyckelord :Categorical perspective; inclusion; preschool teacher; relational perspective; special needs.; Förskollärare; inkludering; kategoriska perspektivet; relationella perspektivet; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares olika uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Inom förskolan finns det olika utmaningar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. En av utmaningarna handlar om svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER