Sökning: "undervisning i träningsskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden undervisning i träningsskolan.

 1. 1. Återkoppling som en del av undervisningen i träningsskolan : Fokusgrupper och intervjuer om några speciallärares arbete med återkoppling och formativ bedömning och dess betydelse för undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Christine Kan; [2018]
  Nyckelord :Didaktisk triangel; formativ bedömning; proximal utvecklingszon; utvecklingsstörning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien var att få en fördjupad förståelse för de åtta speciallärarnas arbete med återkoppling och formativ bedömning, samt dess betydelse för undervisningen i träningsskolan. Data i studien samlades in med fokusgruppssamtal som metod, och fördjupades med berättelser ur utsagor av samma informanter i halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Lära för livet 2018 : en studie om bedömning av elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Desirée Almén; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; formativ bedömning; feedback; dokumentation; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärare använder kunskapsbedömning inom grundsärskolan inriktning träningsskola. Frågeställningar som har besvarats är hur lärare planerar, genomför och bedömer elevers kunskapsutveckling i grundsärskolan inriktning träningsskola, vilka metoder och verktyg som används för att bedöma dessa elevers lärande och utveckling, samt vad kunskapsbegreppet har för innebörd för lärare i grundsärskolans inriktning träningsskola. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation – till vilket syfte? : Lärares erfarenheter och tankar kring kommunikation inom träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Nylander; Sanna Vikström; [2016]
  Nyckelord :AKK; kommunikation; lärarstrategier; träningsskolan; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studiens avsikt är att undersöka hur lärare inom grundsärskolan inriktning träningsskolan definierar kommunikation samt hur lärarna arbetar med kommunikation i klassrummet. Lärarna anser även att det finns en del möjligheter och hinder i arbetet med kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Kardborreband för kommunikation : – En studie om hur AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Andersson; Theresé Eriksson; [2016]
  Nyckelord :grundsärskola; träningsskola; kommunikation; AKK; upplevelsebaserat lärande; Experiential learning; Kolb;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie som är inspirerad av fenomenologin. 14 verksamma lärare inom grundsärskolans inriktning träningsskola deltog i studien. Samtliga arbetade med olika former av AKK och upplevelsebaserat lärande. LÄS MER

 5. 5. Att vara delaktig i känslan : Lärares uppfattning om elevers förutsättningar till delaktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Monica Assmundson; [2016]
  Nyckelord :Socialt samspel; Grundsärskola; Träningsskola; Undervisning; Förutsättningar och behov;

  Sammanfattning : Denna studie erbjuder en fördjupad kunskap om lärares syn på elevers förutsättningar till att vara delaktiga i undervisningen. Studien lyfter delaktighetsbegreppets komplexitet och försöker genom att undersöka lärares syn på delaktighet få fördjupad kunskap om elevers möjligheter och hinder att nå delaktighet i undervisningen. LÄS MER