Sökning: "undervisning utomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden undervisning utomhus.

 1. 1. Att utveckla språklig medvetenhet utomhus – observationer av förskollärarnas undervisning utomhus i syfte att stärka barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andjelina Alijevikj; Habibe Citak; [2024-02-29]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; utomhusmiljö; förskollärare; språkliga handlingar; ELSA-modellen.;

  Sammanfattning : Tillskillnad från förskolan så bedrivs den planerade undervisningen med språkutveckling i förskoleklass främst inomhus. För att kunna bedriva en undervisning som är lekfull och lustfylld behöver det finnas variation samt medvetenhet i förskollärarnas arbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik –en arbetsmetod i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emilia Östberg; [2024]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskoleklass; didaktiskt perspektiv; enkätstudie;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur lärare uppfattar utomhuspedagogik som arbetsmetod i förskoleklass samt lärares didaktiska val i relation till utomhuspedagogik i förskoleklass. Det är en enkätstudie som främst utgår från kvantitativ metod med inslag av kvalitativ analys. Studien tar avstamp i didaktiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares resonemang kring undervisning utomhus : Med fokus på förskolans gård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maja Johansson; Hanna Dahl; [2024]
  Nyckelord :utomhusundervisning; förskolans gård; förhållningssätt; undervisningsmaterial;

  Sammanfattning : Följande examensarbete behandlar området undervisning på förskolans gård. Syftet med studien är att framhålla hur förskollärare resonerar kring undervisning på förskolans gård. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö : Förskollärares beskrivningar om hinder och möjligheter för fysisk aktivitet i utomhus- och närmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenni Andersson; Elvira Olhaver; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; movement; outdoor environment; local environment; opportunities; obstacles; Fysisk aktivitet; rörelse; utomhusmiljö; närmiljö; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven i syfte att bidra med kunskap om vilka yttre och inre ramfaktorer som råder och påverkar förskollärares undervisning i rörelse och fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö samt närmiljö. Vi strävar efter att ta reda på förskollärares beskrivningar och förhållningssätt kring detta område. LÄS MER