Sökning: "undervisning utomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden undervisning utomhus.

 1. 1. Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tea Sylwan; [2023-01-25]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Slöjd; Utomhuspedagogik; Didaktik; Autentisk lärmiljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. LÄS MER

 2. 2. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. “att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Pettersson; Linda Lönnqvist; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; konstruktion; planerad undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. LÄS MER

 4. 4. Förskolegården – en plats för undervisning? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på förskollärares perspektiv av undervisning i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Broström; Moa Faritzson; [2023]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; förskolegården; undervisning; förskollärare; förskollärares förhållningssätt; didaktiska förutsättningar; platsens betydelse.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att nå en fördjupad förståelse av förskollärares perspektiv och erfarenheter av undervisning i förskolans utomhusmiljö, samt förskollärares syn på potentiella didaktiska möjligheter och utmaningar i samband med undervisning i förskolans utomhusmiljö. Det övergripande motivet bakom studiens inriktning är förskollärares undervisningsuppdrag och ansvar att leda målstyrda processer utifrån både planerat och spontant innehåll i varierande miljöer både utomhus och inomhus. LÄS MER

 5. 5. "Miljön är starkare än mig" : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av undervisning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Johansson; [2023]
  Nyckelord :förhållningssätt; förskollärare; konstruktioner; utomhusmiljön; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur förskollärare konstruerar betydelsen av utomhusmiljön irelation till utomhusundervisning. Studien har utgått ifrån ett socialkonstruktionistisktperspektiv och genomförts med en kvalitativ metod där datainsamlingen bestod av kvalitativaintervjuer. LÄS MER