Sökning: "undervisningens struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden undervisningens struktur.

 1. 1. Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karolina Esst; [2021-07-08]
  Nyckelord :Lågstadiet; matematik; samarbete; algebra; undervisningens struktur; positiv arbetsmiljö; praktisk undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på utomhuspedagogik i naturkunskap : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Poulsen; Daniella Spring; [2021]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; naturkunskap; grundskolan; lärarperspektiv; naturvetenskapsundervisning;

  Sammanfattning : Undervisningens syfte i naturkunskap är att ge eleverna förståelse för sig själva och omvärlden de lever i (LGR11 rev. 2019). Vår skyldighet som blivande lärare är att se till att alla elever lyckas, därför ligger det i vårt intresse att hitta samt tillämpa arbetssätt som främjar undervisningen i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Kunskap och samarbete betydelsefullt för att möta språkstörning : En intervjustudie bland grundskolepedagoger

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Dahlgren; Shaymaá Najm Abdullah; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; relationellt perspektiv; grundskolepedagoger; inkludering; handledning; samarbete;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att språkstörning är en ofta förekommande funktionsnedsättninghos barn. Diagnosen har en stor påverkan på elevers psykiska hälsa och socialaförmåga, vilket gör att den behöver uppmärksammas. LÄS MER

 4. 4. GRAMMATIK I SKRIVUNDERVISNINGEN FÖR NYANLÄNDA GYMNASIEELEVER En aktionsforskningsstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikaela Eek; [2020-01-07]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; aktionsforskning; formativ undervisning; skrivundervisning; grammatik;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om och hur formativ undervisning, för att stärka andraspråkselevers förmåga att skriva på svenska, kan baseras på deras grammatiska misstag i skriftlig produktion.Teori:Grunden för studien utgörs av aktionsforskningsperspektivet, vars övergripande syfte är att utveckla och förbättra lärares praktik (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman, 2012). LÄS MER

 5. 5. Från förskoleklass till årskurs 1 : Lärares tankar om överlämning av elevers matematikkunskaper mellan två skolformer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma König; Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :överlämning; förskoleklass; samverkan; progression; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Matematikundervisning är tänkt att ske i en progression genom årskurserna i skolan. För att detta ska ske även vid övergångar mellan stadier i skolan krävs överlämningar av t.ex. den tidigare undervisningens innehåll och elevens kunskaper. LÄS MER