Sökning: "undervisningsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet undervisningsmaterial.

 1. 1. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte läromedlet som vet vad dina elever behöver – det är du” Lärares syn på differentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Säfvenberg; Malin Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Explicit undervisning; individanpassad undervisning; lärarperspektiv; pedagogisk differentiering; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : Differentierad undervisning syftar till att inkludera alla elever i ett klassrum utan att förlora den sociala kontexten. Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 implementerar differentierad undervisning i ämnet svenska, samt vilka möjligheter respektive svårigheter de ser med att använda metoden. LÄS MER

 3. 3. Ett plåster på såret - om sår och läkningsprocessen : Från omsorgssituation till planerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Marion Eliasson; Elin Wingren; [2022]
  Nyckelord :Book talks; Preschool children s experiences; Sociocultural perspective; Teaching; Wounds; Boksamtal; Förskolebarns erfarenheter; Sociokulturellt perspektiv; Sår; Undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i en tanke om att lyfta kunskap om sår i undervisningen och låta barnen bilda sig ny kunskap genom att dela erfarenheter och samtala med varandra. Syftet med studien är att ta fram, och låta förskollärare utpröva ett undervisningsmaterial i form av en bok, som möter äldre förskolebarns erfarenhet och intresse för sår. LÄS MER

 4. 4. HBTQ+ historians närvaro i undervisningsmaterial : En fallstudie om hbtq+ inkludering och möjligheter till inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Karolina Fornstierna; [2022]
  Nyckelord :HBTQ ; LGBTQ ; Inclusion; History; HBTQ ; LGBTQ ; Historieundervisning; Inkluderande; Historia;

  Sammanfattning : This study aims to find inclusion of an LGBTQ+ perspective, and possible inclusion of the LGBTQ+ perspective in teaching material used in history at an upper secondary school level in Sweden. The case study analysed material from five teachers who shared material which covered five time periods which were the following: Prehistory and Prehistoric times, Antiquity, the Middle Ages, and the 20th century. LÄS MER

 5. 5. Kan uppgiftsbaserad språkundervisning (TBLT) motivera elever att lära sig spanska? : - En studie av ett utvecklingsarbete på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sarah Mc Glinn; [2022]
  Nyckelord :Moderna Språk; Motivation; Sociokulturellt Perspektiv; Spanska; TBLT; Uppgiftsbaserad Språkundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en motivationsproblematik som uppstått i ämnet spanska på en relativ liten friskola i Malmö. Stora kunskapsluckor i årskurs 9 har lett till ett moment 22 där kunskapsbristen skapat osäkerhet inför att använda språket och svårigheter att hänga med i läromedlet som användes på skolan. LÄS MER