Sökning: "undervisningsmetod SFI"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden undervisningsmetod SFI.

 1. 1. Cirkelmodellen som metod för SFI-undervisning på en C-kurs : En kvalitativ studie om en lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, som undervisningsmetod på SFI C-kurs, studieväg 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Dragana Lazic; [2021]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; undervisningsmetod SFI;

  Sammanfattning : Att undersöka en SFI-lärares uppfattningar om och arbete med genrepedagogikens tredje ben, cirkelmodellen som undervisningsmetod på SFI C-kurs, för elever som studerar på studieväg 2 är denna uppsatssyfte. Frågeställningar som studien söker svar på är lärarens arbete med fas 1 och 2 på studieväg 2, hur läraren upplever cirkelmodellen som metod för individanpassad undervisning och vad anser läraren vara utmaningarna vid användning av cirkelmodellen på denna studieväg. LÄS MER

 2. 2. Analfabeters hinder och möjligheter i sin SFI-utbildning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ashraf Nazar; [2020]
  Nyckelord :analfabetism; litteracitet; SFI; nyanlända; ramfaktorteorin; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka elevers erfarenheter av hinder och möjligheter i sin SFI-utbildning med särskilt fokus på det stöd de fick till utvecklingen av sin läs- och skrivförmåga utifrån ramfaktorteorin. För att besvara detta användes en kvalitativ forskningsmetod där fem intervjuer genomfördes med nyanlända SFI-elever som saknar tidigare läs- och skrivkunskaper. LÄS MER

 3. 3. Det är allting samtidigt: : En studie av sång som undervisningsmetod i svenska som andraspråk för vuxna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Mona Nykänen; [2019]
  Nyckelord :sång; musik; svenska som andraspråk; SVA; svenska för invandrare; SFI; språkintroduktion; SPRINT; vuxna; ordinlärning; uttal; undervisning; L2;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks sång som undervisningsmetod i svenska som andraspråk (SVA) för vuxna. Studien har ett induktivt perspektiv och utgår från några körledares, lärares och utbildningsledares kunskaper, erfarenheter och tankar, alla inom verksamheter där sång används som undervisningsmetod i SVA för vuxna. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsmetoder inom SFI kurs B

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yali Olsson; [2012]
  Nyckelord :svenskundervisning; undervisningsmetod; vuxna invandrare; klassundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vilken eller vilka undervisningsmetoder som passar elever inom SFI, svenskundervisning för invandrare, kurs B bäst så att de kan lära sig svenska bättre och fortare.   Metoder är att undersöka och intervjua två sfi lärare och sex elever inom SFI kurs B för att få svar på hur sfi lärare undervisar svenska och vad vuxna invandrare vill att sfi lärare gör för att hjälpa dem lära sig svenska bättre. LÄS MER