Sökning: "undervisningsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet undervisningsstrategi.

 1. 1. Högpresterande elever i matematik - att se helheten : En kvalitativ studie om hur högpresterande elever identifieras, undervisas och följs upp inom matematikämnet i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Hansson; Nora Faisal; [2021]
  Nyckelord :högpresterande elever; höga intellektuella förmågor; identifiering; undervisningsstrategi; matematik; differentierad undervisning; socioekonomisk bakgrund; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare gör för att identifiera, undervisa och följa upp högpresterande elever i matematik. Metoden som tillämpades har enkvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med sex lärare. Studien utgår från en teori som väger in både kognitiva och sociala aspekter. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av andraspråkselevers kommunikationsförmågor i matematik : Framgångsrika strategier enligt några speciallärare, specialpedagoger och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Dahlman; Jenny Grom Ericsson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; kommunikationsförmågor; matematik; specialpedagogik; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Då kommunikationsförmågorna fått ett större utrymme i kursplanen i matematik i den svenska grundskolan, samtidigt som andelen andraspråkselever ökat, ansåg vi det viktigt och intressant att undersöka hur speciallärare och lärare undervisar för att stärka kommunikationsförmågorna för dessa elever. Syftet med studien var därför att få kunskap om och förståelse för vilka undervisningsstrategier som några speciallärare, specialpedagoger och lärare använder för att främja andraspråkselevers kommunikationsförmågor i matematik. LÄS MER

 3. 3. Skapa intresse för skolslöjd. En studie kring lärare i textil slöjd i grundskolan årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Katarina Nordquist; [2021]
  Nyckelord :undervisningsstrategi; relationsbyggande; gruppdynamik; anpassad undervisning; bekräftelse; tid och uthållighet; slöjdprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring slöjdlärarens undervisningsstrategier i ämnet slöjd, för att möta upp elevers intresse eller ointresse och främja lusten att lära. Frågeställningarna i studien är: Vilka strategier använder sig slöjdläraren av för att väcka elevernas intresse i undervisningen, hur tolkar och omsätter slöjdläraren elevernas gensvar under en lektion, hur verkar slöjdläraren för att utveckla elevens uthållighet under arbetsprocessen? I studien deltar tre slöjdlärare. LÄS MER

 4. 4. Lärares användning och utformning av högläsning i undervisningen : En enkätstudie med lärare i skolans lägre årskurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Matilda Åman; [2021]
  Nyckelord :högläsningsundervisning; handlingsteori; lärares handlingar; språkutveckling;

  Sammanfattning : Högläsning är en del av den undervisning som elever får erfara i skolan. Frågan är dock hur den undervisningen ser ut och om den är utformad på ett sätt som bidrar till elevernas språkutveckling. Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om högläsning som undervisningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. UNDERVISNINGSSTATEGIER SOM FRÄMJAR LÄRANDE FÖR ELEVER I BEHOV AV STÖD En jämförande studie av sex mellanstadielärares strategier i klassrummet i grundskola och grundsärskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Larsson; Beatrice Silfver Hellman; Hilda Vindlycke; [2020-01-16]
  Nyckelord :Undervisningsstrategi; grundsärskola; grundskola; nära lärarskap; förutsägbarhet; struktur; tydliggörande; informationstolkning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilka undervisningsstrategier lärare i grundskola och grundsärskola använder i klassrummet för att främja lärande hos elever i behov av stöd genom att besvara följande syftesfrågor; Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja lärande hos elever i behov av stöd? Vilka likheter och skillnader i val av undervisningsstrategier kan vi se mellan lärare i grundskola och grundsärskola?Teori:Studien använder socialkognitiv teori, med begreppen self-efficacy och human agency, i kombination med sociokulturell teori, där elever lär i samspel.Metod:Som metod användes ett kvalitativt tillvägagångssätt med observation och gruppintervju. LÄS MER