Sökning: "undervisningstraditioner"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet undervisningstraditioner.

 1. 1. “Är det ok med en 10 meter hög röd snopp i en rondell?” : En studie om bildlärares tal om bildämnets demokratiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jacob Zidén; Alexandra Ruth Bergman; [2022]
  Nyckelord :bild; bildlärare; bildämne; demokrati; demokratifostran; demokratisk; demokratiuppdrag; diskursanalys; pedagogik; skola; socialkonstruktivism; undervisning; undervisningstraditioner;

  Sammanfattning : Skolan har förutom kunskapsuppdraget även ett demokratifostrande uppdrag som ska genomsyra alla skolans verksamheter och aktiviteter. Ett demokratiargument motiverar bildämnet i kursplanen vilket i forskning främst lyfts genom bildämnets kommunikativa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Den goda grammatiken : En intervjustudie om svensklärares ämnesdidaktiska val i gymnasieskolans grammatikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jonatan Hansson; [2022]
  Nyckelord :grammatikundervisning; grammatikdidaktik; läroplansanalys; undervisningstraditioner; gymnasieskolans svenskämne.;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen har enligt de flesta en given plats inom svenskundervisningen. Dess exakta roll inom ämnet i sig och som komplement till ämnets övriga delar råder det dock inte samma konsensus kring. Syftet med denna uppsats är att vidga förståelsen för hur svensklärare resonerar kring sin egen grammatikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Tillblivelsen av undervisning för hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna : En diskursanalys av förskollärarprogrammens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Early childhood education; education for sustainable development; early childhood teacher education; agency; discourse analysis; Förskola; undervisning för hållbar utveckling; förskollärarutbildning; aktörskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling (HU) har under senare årtionden fått en alltmer given plats inom förskolan. Både på policynivå och inom forskning betonas barns kritiska tänkande och aktörskap inom ramen för utbildning om HU samt att HU består av tre sammanlänkade dimensioner: den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i NO och SO : En jämförelse av tryckta och digitala läromedel med hjälp av tre undervisningstraditioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Byberg; Alina Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Den faktabaserade undervisningstraditionen; den normativa undervisningstraditionen; den pluralistiska undervisningstraditionen; hållbar utveckling; läromedel;

  Sammanfattning : Som framtida verksamma lärare har det varit intressant att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i tryckta respektive digitala läromedel för SO-, och NO-, ämnen i mellanstadiet. För att ta reda på detta genomförde vi en läromedelsanalys av relevanta läromedel för att ta reda på vad som skiljer sig innehållsmässigt i texten utifrån de tre undervisningstraditionerna för miljö,- och hållbarhetsundervisning samt se hur stor del, procentuellt, hållbar utveckling tog upp utav det totala antalet sidor i diverse läromedel. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pihl Gabriella; Albulena Shyti Osmanaj; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning; undervisningstraditioner; komplexitet med undervisning om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att finna forskning som belyser hållbar utveckling som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Det vill vi göra genom att besvara frågeställningen “Vad säger forskningen om hållbar utveckling som en del av SO- undervisningen”?  Denna kunskapsöversikt är ämnad för lärare och lärarstudenter. LÄS MER