Sökning: "unga inom revision"

Hittade 1 uppsats innehållade orden unga inom revision.

  1. 1. Kunskapshantering i byggbranschen : Hur utbildas en arbetsledare?

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Benjamin Löfdahl; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Byggbranschen, en unik och speciell bransch på många sätt, dels då varje projekt har unika förutsättningar och det är en salig blandning av olika typer av människor. Och dels för att det är så många olika arbetsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund inblandade i ett byggprojekt. LÄS MER