Sökning: "unga män"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden unga män.

 1. 1. Sjuksköterskans attityd till och upplevelse av att vårda patienter med suicidalitet i akutsjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Rahimian; Ebba Petrich; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; upplevelse; suicid; akutsjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Suicid är ett globalt omfattande folkhälsoproblem där drygt 800 000 människorårligen dör. För varje person som utför fullbordat suicid finns det drygt 20 personer som utförsuicidförsök. Generellt sett är det övervägande män som utför fullbordade suicid. LÄS MER

 2. 2. När du plötsligt hittar den perfekta avokadon : Hur bör visuell kommunikation av budskap utformas för att unga män ska få en mer positiv attityd till att handla second hand-kläder?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Nilsson; Sofia Westin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumera kläder har blivit en hobby och fritidssyssla för många människor idag, vilket bidrar till en hög efterfrågan av nya kläder. Den höga efterfrågan har en stor negativ påverkan på miljön eftersom textilproduktionen kräver enorma mängder energi och vatten. LÄS MER

 3. 3. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER

 4. 4. Effekter av körerfarenhet på självskattning och riskbedömning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonna Åström; [2021]
  Nyckelord :Self-assessment; risk assessment; driving performance; driving ability; simulator; Självskattning; riskbedömning; körprestation; körförmåga; simulator;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att unga i jämförelse med äldre förare, har en mer positiv inställning till att ta risker och håller en generellt högre hastighet i trafiken (Hatfield & Fernandes, 2009). Forskning har också visat att unga förare, framför allt män har en tendens att överskatta sin körförmåga (De Craen et al., 2011). LÄS MER

 5. 5. Är perfektionism något som skiljer sig åt mellan unga män och unga kvinnor samt hur påverkar det prestationsförmågan? : En kvantitativ studie inom friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Louise Kvarforth; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfriidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka friidrottares perfektionistiska tendenser utifrån könsskillnader och prestation.De huvudsakliga frågeställningarna är: • Finns det könsskillnader gällande perfektionism inom friidrott? • Har perfektionism något samband med friidrottsprestation? Metod Deltagarna i studien bestod av N= 160 svenska aktiva friidrottare (67st män och 93st kvinnor). LÄS MER