Sökning: "unga vuxna män"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden unga vuxna män.

 1. 1. Finns det ett samband mellan koffein och ångest hos unga vuxna? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rebecca Livaniou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan koffein och ångest hos 18-29 åringar. Den primära frågeställningen är om det finns ett samband mellan koffeinkonsumtion och ångest hos unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Män, Kläder och Metrosexualitet : En etnologisk studie av maskulint identitetsskapande genom kläder och uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vincent von Sydow; [2021]
  Nyckelord :Maskulinitet; Maskuliniteter; Hegemoni; Underordnad maskulinitet; Sexualitet; Kläder; Fenomenologi; Diskursteori; Reproduktiv arena; Disciplinering; Foglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna män i Stockholm och Uppsala skapar en maskulin identitet genom kläder och uttryck ur ett etnologiskt forskningsperspektiv. I arbetet har det genomförts sex stycken intervjuer som fokuserat på informanternas erfarenheter och upplevelser av kläder och uttryck. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja : En studie om lokalsamhällets brottsförebyggande roll

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karima Benali; [2021]
  Nyckelord :collective efficacy; informal social control; social influence; attachment; everyday attachment; crime prevention; crime prevention role of the local community; young men; deviant behavior; deviant role; juvenile delinquency; subgroups; firearm violence; gang crime; particularly vulnerable areas; suburbs; Fittja; unorganized places; kollektiv självförmåga; informell social kontroll; social påverkan; anknytning; vardagsanknytning; brottsprevention; lokalsamhällets brottsförebyggande roll; unga män; avvikande beteende; avvikarroll; ungdomsbrottslighet; subgrupper; skjutvapenvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; förorten; Fittja; oorganiserade platser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse social påverkan upplevs ha i förebyggande av avvikande beteende och våldsutövning samt att diskutera hur Fittjabors förhållningssätt till och erfarenheter av preventiv vuxenroll och kollektiv självförmåga under perioden 1971–2020 kan förstås teoretiskt. Teori och metod: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om kollektiv självförmåga med fokus på social påverkan och teorin om sociala band med fokus på vardagsanknytning. LÄS MER

 4. 4. Upplevt välbefinnande vid användning av offentliga platser under covid-19 pandemin : En kvalitativ intervju- och observationsstudie i Uppsala

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Adam Åhlin; [2021]
  Nyckelord :Välbefinnande; offentliga platser; covid-19 pandemin; rum; grönområden;

  Sammanfattning : Studien syftar till att studera unga vuxnas upplevelser av välbefinnande vid användning av offentliga platser under covid-19 pandemin. Syftet är även att studera vilka strategier unga vuxna använder sig av för att öka sitt upplevda välbefinnande vid användning av offentliga platser under covid-19 pandemin. LÄS MER

 5. 5. Användning av sömnläkemedel hos vuxna i Sverige- Minskad förskrivning av narkotikaklassade sömnläkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Nicole Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :sömnläkemedel; vuxna; Sverige; beroende; narkotika; melatonin; propiomazin; register; Z-läkemedel; bensodiazepin;

  Sammanfattning : Sömnstörningar och förskrivning av sömnläkemedel är ett ökande problem i världen och Sverige. Arbetet visar på att prevalensen av användning av sömnläkemedel i Sverige har ökat under åren 2006 till 2019. Från 10,3 % hos kvinnor och 5,9% hos män till 11,1% respektive 6,7 %. LÄS MER