Sökning: "ungdomar inflytande delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden ungdomar inflytande delaktighet.

 1. 1. Ökad demokratisering av planeringsprocessen : En analys kring segregation och ungdomars inflytande i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Rebecca Adler; Camilla Wright; [2020]
  Nyckelord :Urban Planning; Segregation; Young adults; Citizen consultation; Democracy; Public participation; Public influence; Jävalyftet;

  Sammanfattning : Segregation har på senare tid blivit ett ämne som allt mer diskuterats inom den svenska politiska debatten. Regeringen har arbetat fram en strategi för att motverka en ökad segregation, med vision att minska klyftorna och skapa ett tryggare Sverige. LÄS MER

 2. 2. En uppsats om ungas delaktighet och inflytande i en samhällelig kontext : Med perspektiv på lärande, kommunikation och påverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; Natalie Peart; [2019]
  Nyckelord :inflytande; lärande; politik; ungdomars delaktighet; ungdomar; unga; ungdomspolitik;

  Sammanfattning : Barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande diskuteras idag flitigt i de politiska rummen. Syftet med denna uppsats har varit att har belysa problematiken som kan uppstå i mötet mellan ungdomar och makthavare avseende delaktighet, inflytande och lärprocesser, med utgångspunkt i ett ungdomspolitiskt program i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars delaktighet i samhället : En studie om förutsättningar för delaktighet och hur digitala kanaler kan främja ungdomars deltagande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Christina Fundin; Louise Ekström; [2018]
  Nyckelord :Participation; influence; digital channels; young people; Delaktighet; inflytande; digitala kanaler; ungdomar;

  Sammanfattning : Young people have low influence on societal issues even though one of the general objectives of politics for youth is to give young people the opportunity to participate and influence. The municipalities of Sweden have an important role to increase the democratic participation of young people. LÄS MER

 4. 4. Sund barn- och ungdomsfotboll : en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anneli Brewelius; Madeleine Olin; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; delaktighet; ledarskap; barnfotboll; hälsa;

  Sammanfattning : Det framkommer i studiens inledning att det finns negativa hälsotrender bland barn och ungdomar, till exempel fetma, stillasittande och psykisk sjukdom. Det gör att föreningsidrotten blir en viktig stödjande miljö för fysisk aktivitet och har därmed stor betydelse för folkhälsan. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Henriksson; Isabelle Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Ungdomar; Upplevelse; Delaktighet; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syfte: Belysa barns upplevelse av delaktighet vid beslutsfattande om sin omvårdnad. Metod: En litteraturstudie med åtta kvalitativa studier genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Barn visade tillit till föräldrar och sjukvårdspersonal och uppskattade deras närvaro och lyhördhet. LÄS MER