Sökning: "ungdomarna påverkar"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden ungdomarna påverkar.

 1. 1. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 2. 2. UNGDOMSKRIMINALITET - ENKONSEKVENS AV SEGREGATION? : - En systematisk litteraturstudie om den socioekonomiska boendesegregationens konsekvenser och dess inverkan på ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victoria Eriksson; Selma Persson Zukic; [2023]
  Nyckelord :Socioeconomic residential segregation; juvenile delinquency youth offenders ; stigmatization; habitus; social space; strain theory; Socioekonomisk boendesegregation; ungdomsbrottslighet; stigmatisering; habitus; sociala rummet; strainteori;

  Sammanfattning : Residential areas with low socioeconomic status, where criminals have an impact create a range of different risk factors for those who live in the area, especially for children and young people. For example, norm-breaking behavior is created that can influence young people to be socialized into crime. LÄS MER

 3. 3. ”Det var min början till knarket kriminaliteten och festerna’’ : En tematisk analys av hur kapital och habitus manifesteras i ungdomars berättelser om problematiska uppväxtförhållanden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Greta Fredriksson; Anneli Karlsson; [2022]
  Nyckelord :adolescents; dysfunctional childhood; capital; habitus; deviant behaviour; ungdomar; problematiska uppväxtförhållanden; kapital; habitus; avvikande beteende;

  Sammanfattning : Ungdomar som har ett avvikande beteende har uppmärksammats alltmer på senare tid. Det finns ett stort omfång av forskning att tillgå som har identifierat olika riskfaktorer under uppväxten som påverkar att ungdomar utvecklas ogynnsam. LÄS MER

 4. 4. "Är man orten så får man respekt" - En kvalitativ studie om ungdomars gemenskap inom den rådande ortenkulturen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :förort; orten; ortenkultur; ungdomskultur; gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomskulturer förändras med tiden och nya ungdomskulturer tillkommer i relation till samhällsförändringen. Samhällsförändringarna har lett till att nya ungdomskulturer har utvecklats, vara en av dem har präglats av ghettokulturen och macho-attityden från förortens kultur. LÄS MER

 5. 5. "Jag är vid god hälsa, alltså är Jag” : En studie om ungdomars åsikter och beteenden kring hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ali Salahaddin; Agnes Delin; [2022]
  Nyckelord :Body perception; orthorexia; the subjective body; the objective body; the body and gender; social comparison theory; ideals; norm; social demands.; Kroppsuppfattning; ortorexi; den subjektiva kroppen; den objektiva kroppen; kroppen och genus; Social jämförelseteorin; ideal; norm; samhällskrav.;

  Sammanfattning : Syfte  Denna studie syftar till att undersöka hur media påverkar 15-åringars hälsa och välbefinnande. Genom att söka kunskap om de mediala påverkansprocesserna, syftar denna specifika fallstudie till att skapa en bättre förståelse genom följande tre forskningsfrågor:  Frågeställningar 1. LÄS MER