Sökning: "ungdomars psykosociala identitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ungdomars psykosociala identitet.

 1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Jaget, miget och instaflödet : En kvalitativ studie om hur sociala medier kan verka som ett identitetsfrämjande verktyg i undervisningen om identitet och livsfrågor i religionskunskap för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna-Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :identity; existential questions; social media; religious education; identity development; teacher; identitet; livsfrågor; sociala medier; religionskunskap; identitetsutveckling; lärare;

  Sammanfattning : Sociala medier har på flera sätt förändrat vårt sätt att umgås med varandra. Barn och ungdomar är idag stora konsumenter av sociala medier och detta har med stor sannolikhet påverkan på deras identitet och självbild. LÄS MER

 3. 3. Strukturerna skiljer oss åt : En kvalitativ studie om ungdomar med hörselnedsättning och deras upplevelser av sociala relationer och identitetsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Matilda Brobeck; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; hearing impairment; social relationships; identity development; Ungdomar; hörselnedsättning; sociala relationer; identitetsutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goda sociala relationer är i viss mån grundläggande för ungdomars identitetsutveckling. Utveckling av deras sociala förmågor har även positiva effekter på deras psykiska hälsa. LÄS MER

 4. 4. Vad är skolk? : Ett ungdomsperspektiv på skolk, dess orsaker och konsekvenser i skolans sociala värld

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Charlotta Lindberg Bergentoft; [2009]
  Nyckelord :Skolk; ungdomar; skola; risk; social identitet; grupptillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att beskriva och förstå ungdomars perspektiv på skolk i relation till skolan som social kontext. Under hösten 2008 har Sveriges utbildningsminister ett förslag till att stoppa skolket då man anser att den svenska skolan är i kris på grund av skolk och sena ankomster. LÄS MER