Sökning: "ungdomars syn på psykisk ohälsa"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ungdomars syn på psykisk ohälsa.

 1. 1. Psykisk ohälsa som ”Tabu” : En kvalitativ studie om nyanlända ungdomars upplevelser av psykisk ohälsa och hur den påverkar integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Nancy Kanaan; Jordanos Yemane; [2020]
  Nyckelord :Etnicitet; Integration; Intersektionalitet; Nyanlända ungdomar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som berör målgruppen nyanlända ungdomar vilka har immigrerat till Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka de nyanlända ungdomarnas upplevelser och perspektiv på psykisk ohälsa, även hur påverkan från strukturer i samhället och samhällets insatser kan medföra psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Se mig, hör mig, möt mig : En studie om danslärares och nyanlända ungdomars möte med dansundervisning i en mångkulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :nyanländ elev; integration; flykting; intervjustudie; intersektionellt perspektiv; psykisk ohälsa; rasism;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs och analyseras nyanlända elevers upplevelse av dansundervisning samt danslärares syn på hur dansundervisning kan användas som ett medel för integration och inkludering av nyanlända. Studien är byggd på intervjuer med nyanlända elever och undervisande danslärare. LÄS MER

 3. 3. ”Att må bra, det kan man ta senare…” : En studie om ungdomars syn på psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Therese Josefsson; Johanna Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Youth; mental illness; mental health; gender theory perspective; Ungdomar; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; könsteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar resonerar kring psykisk hälsa och ohälsa och hur de främjar sin psykiska hälsa. Deras svar analyserades utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. Vår studie har genomförts med en kvalitativ ansats och data har samlats in med hjälp av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Professionellas syn på barns och ungdomars brukarmedverkan och brukarinflytande i regionala stödgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emeli Bernhardt; Lina Karlsson; [2013]
  Nyckelord :children; user participation; user involvement; deliberative democracy; support groups; professional.; barn; brukarinflytande; brukarmedverkan; deliberativ demokrati; stödgrupper; professionella;

  Sammanfattning : Detgår att läsa i en rapport från socialstyrelsen att det finns ett stort behov avatt utveckla och utvärdera metoder samt pröva om dessa kan anpassas för grupperdär brukarinflytande idag saknas. Detta är enkvalitativ studie om barn och ungdomars brukarmedverkan samt inflytande. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa : från nationell till kommunal och lokal nivå

  M1-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete;

  Författare :Martin Karlsson; Filippus FIntling; [2009]
  Nyckelord :Intervention theory; school policy document; pupil health; preventive and health promoting work among pupils; Interventionsteori; skolans styrdokument; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete;

  Sammanfattning : The perspective on health among school pupils needs to be extended. School is animportant arena for the promoting of health among youth, primarily from a healthpromoting perspective and a proactive perspective. LÄS MER