Sökning: "ungdomskultur och skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden ungdomskultur och skolan.

 1. 1. Linking Adolescent Subculture with Attitudes Towards Immigrants: Do Peer Crowds Have Any Role to Play?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oskar Welander; Selma Özcan; [2018]
  Nyckelord :attitudes; peer crowd; adolescents; tolerance; prejudice.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether adolescents’ self-identification with peer crowds at school was related to their attitudes towards immigrants. The study was based on a sample of Swedish adolescents (N = 905; Mage = 14.08, SD = .95). LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock i skolan : Skapande skola ur kulturaktörernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Liljeblad; Malin Wikenståhl; [2014]
  Nyckelord :Resource dependence; institutionell isomorfism; Skapande skola; barn- och ungdomskultur; kulturorganisationer;

  Sammanfattning : Kulturorganisationer är en typ av organisationer som skiljer sig från andra. Istället för att drivas av ett vinstintresse styrs de av konstnärliga värderingar. En viktig förutsättning för att deras verksamhet ska fungera är statliga subventioneringar, vilket medför att de blir starkt knutna till statens nycker. LÄS MER

 3. 3. Skolan i det pluralistiska samhället - en kulturell mötesplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anette Hagman Johansson; [2012]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kulturmöten; kulturkrock; kultur;

  Sammanfattning :  Syftet med den här studien är att undersöka och försöka förstå vilka kulturmöten som är synliga på en mellansvensk gymnasieskola, hur personalen upplever dem och hur de handskas med de problematiska kulturmöten som uppstår. I studien, som är en kvalitativ empirisk studie, har jag intervjuat sex olika personer ur personalen på en mellansvensk gymnasieskola. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar, fritiden och sociala olikheter - En studie om hur sociala skillnader betingar ungdomars fritidsaktiviteter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christine Daldoul; Shohreh Jenab; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningVi har skrivit denna uppsats om ungdomars fritidsaktiviteter. Vi har valt två bostadsområdensom uppvisar kulturella, sociala och ekonomiska skillnader. Vårt syfte var att undersöka vadungdomar sysselsätter sig med när de inte är i skolan. LÄS MER

 5. 5. Dagens ungdom i dagens skola : En kvantitativ studie om hur subkultur bland ungdomar påverkar deras attityd till skolan.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Skoglund; Malin Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Subkultur; ungdomskultur; mainstreamkultur; skolattityd; attityd; skolk; musikstil.;

  Sammanfattning : Vad innebär det att tillhöra en subkultur och har det någon påverkan på ungdomars attityder idag? Är det lika utpräglat som under 70-talet när punken var som störst och man visade sin tillhörighet genom klädsel och en viss musiksmak? Eller har mainstreamkulturen tagit över genom olika medier som TV, film och internet? Studiens syfte är att undersöka om attityd till skolan kan härledas till subkultur. Frågeställningen är följande: Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras subkultur? I hur stor utsträckning förekommer subkulturer idag? Finns det ett samband mellan subkultur och geografiskt/sociokulturellt område? Som metod valde vi att göra en enkätundersökning genom ett bekvämlighetsurval. LÄS MER