Sökning: "ungdomskultur pop"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ungdomskultur pop.

 1. 1. Kom ihåg vem den sanna fienden är! : En analys av normativitet och motstånd i filmatiseringarna av Hunger Games med avseende på klass, genus och etnicitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Dennis Lundkvist; [2016]
  Nyckelord :Pop Culture; Youth Culture; Dystopia; The Hunger Games; Discourse; Hegemony; Class; Gender; Race; Intersectionality; School Democracy; Populärkultur; Ungdomskultur; Dystopi; The Hunger Games; Diskurs; Hegemoni; Klass; Genus; Etnicitet; Intersektionalitet; Skoldemokrati;

  Sammanfattning : The following study examines the construction of political identities in the cinematic adaptations of Suzanne Collins "The Hunger Games". This is done through the lense of a post-structuralist, discourse-oriented, theoretical framework. LÄS MER

 2. 2. Dagens ungdom i dagens skola : En kvantitativ studie om hur subkultur bland ungdomar påverkar deras attityd till skolan.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Skoglund; Malin Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Subkultur; ungdomskultur; mainstreamkultur; skolattityd; attityd; skolk; musikstil.;

  Sammanfattning : Vad innebär det att tillhöra en subkultur och har det någon påverkan på ungdomars attityder idag? Är det lika utpräglat som under 70-talet när punken var som störst och man visade sin tillhörighet genom klädsel och en viss musiksmak? Eller har mainstreamkulturen tagit över genom olika medier som TV, film och internet? Studiens syfte är att undersöka om attityd till skolan kan härledas till subkultur. Frågeställningen är följande: Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras subkultur? I hur stor utsträckning förekommer subkulturer idag? Finns det ett samband mellan subkultur och geografiskt/sociokulturellt område? Som metod valde vi att göra en enkätundersökning genom ett bekvämlighetsurval. LÄS MER