Sökning: "ungdomskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet ungdomskultur.

 1. 1. Ungdomskulturens betydelse för identitetsskapandet i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Noha Kabis; [2022]
  Nyckelord :Ungdomskultur; sociala medier; identitetsskapande; bildpedagogik;

  Sammanfattning : I studien presenteras en studie om ungdomskultur och dess betydelse, samt sociala medier och kommunikation på internet  där bildämnet och identitetsskapande är kopplat till detta.  I den här studien besvaras följande frågeställningar: Vilka sociala medier används och hur ser ungdomar på sin användning av dessa, samt om hur sociala medier har en plats i bildämnet? Vilka influenser i form av förebilder och fenomen väljer ungdomarna på sociala medier? Vilken betydelse anser ungdomarna att dessa influenser har för sitt eget identitetsskapande inom bildämnet? För att kunna besvara frågeställningarna och syftet gjordes en intervjustudie på två olika skolor vid två olika tillfällen. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER

 3. 3. "Är man orten så får man respekt" - En kvalitativ studie om ungdomars gemenskap inom den rådande ortenkulturen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :förort; orten; ortenkultur; ungdomskultur; gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomskulturer förändras med tiden och nya ungdomskulturer tillkommer i relation till samhällsförändringen. Samhällsförändringarna har lett till att nya ungdomskulturer har utvecklats, vara en av dem har präglats av ghettokulturen och macho-attityden från förortens kultur. LÄS MER

 4. 4. Gamers: Den missgynnade generationen : – En kvalitativ innehållsanalys av gamingkulturens inramning i traditionell nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ronja Isaksson; Nathalie Wallstenius; [2022]
  Nyckelord :Innehållsanalys; inramingsteori; gestaltningsteori; gamingkultur; nyhetsmedia; representation; identitet; gamer; gaming;

  Sammanfattning : Media har makt att skapa övertygelser om verkligheten genom deras sätt att rama in aspekter av händelser eller identiteter. Detta kan ge upphov till en allmän uppfattning som påverkar samhällsbilden och synen på kulturella grupper. LÄS MER

 5. 5. Från beatniks till hippies : Utmanande och omvälvande subkulturella ungdomsgrupper i Sverige 1959 till 1969

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Olle Starlander; [2022]
  Nyckelord :Ethnology; cultural studies; youth culture; youth science; subculture; counterculture; beatniks; hippies; mods; Etnologi; kulturstudier; ungdomskultur; subkultur; motkultur; beatniks; hippies; mods;

  Sammanfattning : From beatniks to hippies — challenging and revolving subcultural youths in Sweden 1959 to 1969 The purpose of this work has been to explore and analyse the transformation of the youth subcultures beatniks and hippies in a Swedish context between 1959 and 1969, by searching answers to the following questions: What was the background of the subcultures ? How were these subcultures established, transformed and developed in a Swedish context? What became their typical style and taste?, and in what rooms and places were these cultures practiced by Swedish youths?        Mass media, especially TV but also radio, film, books and records brought the world in and were the main reason youths in Sweden could identify themselves through foreign subcultures. They adapted most of the original style but brought in some local elements. LÄS MER