Sökning: "ungdomsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ungdomsorganisation.

 1. 1. Lobbyism bland ungdomsorganisationer : Nya former av påverkan i politiska processer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Helen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Lobbyism; Civilsamhälle; Ungdomsorganisation; Deltagardemokrati; Social Movement Theory; Sociala Rörelser; Inflytande; Påverkanspolitik;

  Sammanfattning : Youth organizations in Sweden try to be a reliable part in the political agenda, to change and improve how the politics affect youths. This study aims to clarify how four different youth organizations work with their political questions: from hbtq-perspective and children’s rights to the right to hearing-aid and involvement in questions regarding youths. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och feminism : En studie om organisering och ledarskap i en feministisk organisation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Zarah Melander; [2017]
  Nyckelord :Leadership; organization; feminist organization; doing gender; new institutional organization theory; organization pedagogy.; Ledarskap; organisering; feministisk organisation; doing gender; nyinstitutionell organisationsteori; organisationspedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to acquire knowledge about leadership and how an organization that describes to be feminist is organized. This was done by studying how everyday tasks and institutionalised practices interact in the construction of the ”feminist” organization and its leadership. LÄS MER

 3. 3. Teststrategier: En fallstudie för Scouternas medlemsregister

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Johan Holmberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mjukvarutestning är en förutsättning för att garantera kvaliteten hos levererad mjukvara. Trots detta blir testningen fortfarande nedprioriterad i somliga mjukvaruprojekt, vilket får tydligt negativa följder. Arbetet undersöker ett utvecklingsprojekt hos en större ideell ungdomsorganisation i Sverige och dess motsvarighet i Norge. LÄS MER

 4. 4. Att leda en ideell ungdomsorganisation strategiskt : En fallstudie om synen på strategi och strategisk ledning i ideella ungdomsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jansson Andreas; [2016]
  Nyckelord :Strategisk ledning; ideella ungdomsorganisationer; förändring; kunskap; förutsättningar; ledarskap; implementering;

  Sammanfattning : Detta arbeta undersöker tre ideella ungdomsorganisationers syn på strategi och strategiskt arbete. Det tar sin utgång i intervjuer genomförda med ordförande för organisationens nationella styrelse där frågor om organisationen, ledarskapet, styrelsen, strategi och långsiktigt arbete diskuterades. LÄS MER

 5. 5. Att göra rum : En studie av ett jämställdhetsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :David Regin Öborn; [2014]
  Nyckelord :Organizational change; gender equality; gender equality projects; gender; practices; Organisationsförändring; jämställdhet; jämställdhetsarbete; genus; praktiker;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie utforskar människors erfarenheter från ett långtgående jämställdhetsprojektsom bedrivits i en ideell politisk ungdomsorganisation. Syftet är att undersöka erfarenheterna frånjämställdhetsprojektet för att förstå hur det genomförts, att identifiera potentiella analytiskaingångar för vidare forskning, och att leta efter eventuella överförbara strategier förjämställdhetsarbete. LÄS MER