Sökning: "ungdomsproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ungdomsproblematik.

 1. 1. Uppsökande teamet i Östersund ur ett brukarperspektiv : Ungdomarnas egna röster

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Susanna Johansson; Erika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Droger; fältarbete; förebyggande arbete; socialt arbete; uppsökande arbete; unga vuxna; ungdomar; ungdomsproblematik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur ungdomar i Östersunds kommun upplever Uppsökande teamet Östersunds arbete och eventuella utvecklingsbehov, dels ur ett brukarperspektiv men också ur ett empowermentperspektiv. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide har ungdomarna haft möjlighet att berätta så mycket eller så lite som de önskat. LÄS MER

 2. 2. "Vad är ens problemet?" : En kvalitativ studie om ungdomsproblematiken på området Andersberg i Halmstad och de insatser som bedrivs för områdets sociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marta Storck; Rania Falsafi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar att skapa förståelse för vilken typ av ungdomsproblematik segregationen på bostadsområdet Andersberg i Halmstad anses föra med sig och om problematiken överensstämmer med utvecklingsarbetets inriktning och fokus. För att ta reda på detta användes huvudfrågan; ”Hur bedrivs utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar på Andersberg och inriktar den sig på relevant problematik?” och underfrågan; ”Hur ser Andersbergs ungdomsproblematik ut enligt lokala aktörer och ungdomar boende på Andersberg och hur återspeglar det sig i ungdomarnas vardagliga liv?”. LÄS MER

 3. 3. Samverkan, ungdomsproblematik och delaktighet På vilket sätt och till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandy Hall; Johanna Karlsson; [2014-08-25]
  Nyckelord :SSPF; samverkan; ungdomsproblematik och delaktighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersökte SSPF som är ett samverkansforum mellan socialtjänst, skola, polis ochfritid. Syftet med undersökningen var att undersöka och jämföra vad SSPF innebär och hurdet praktiska arbetet ter sig utifrån mål, syfte, ansvarsfördelning, förutsättningar ochungdomars delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Nattvandrarna och ungdomar i Helsingborg : En studie som behandlar nattvandrarnas arbete med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Louise Blomgren; Veronica Sjöland; [2010]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; nattvandrarna; fältarbete; ungdomar; Helsingborg;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet och ungdomsproblematik har varit ett aktuellt ämne under en längre period. Nattvandrarnas ambition är att genom att synliggöra sig själva för ungdomarna, kunna minska eventuella brott, samt att bidra till en tryggare miljö för ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Socialarbetares erfarenheter av e-mobbning bland ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Larsson; [2010]
  Nyckelord :e-mobbning; mobbning; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt arbete ser på fenomenet e-mobbning bland dagens ungdomar. Undersökningen har byggt på fyra kvalitativa intervjuer gjorda på en skolkurator, en högstadielärare, en polis som arbetar med ungdomsproblematik samt två kuratorer  på BUP. LÄS MER