Sökning: "unhealthy living habits"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden unhealthy living habits.

 1. 1. Patienters följsamhet till livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Seling; Josefine Mähler; [2020]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Livsstilsförändring; Patientföljsamhet; Riskfaktrorer; Livsstil;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dog ca 5800 personer år 2018 till följd av en hjärtinfarkt. Det krävs ofta att patienten gör livsstilsförändringar och är följsam till den rekommenderade behandlingen för att minska risken för recidiv. LÄS MER

 2. 2. Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Åsroth; Eva Modén Danielsson; [2020]
  Nyckelord :district nurses; health-promotion work; person-centered care; unhealthy living habits; qualitative interview study; distriktssköterskor; hälsofrämjande arbete; kvalitativ intervjustudie; ohälsosamma levnadsvanor; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: De vanor som främst påverkar hälsan negativt är en eller fler av följande; ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, daglig tobaksrökning, samt riskbruk av alkohol. Distriktssköterskor har inom primärvården uppgiften att stödja och motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor till en förändring. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn : En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Moa Lindblom; Farrah Mie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Child health care; experience; overweight; prevention; qualitative; barnhälsovård; erfarenhet; kvalitativ; prevention; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 4. 4. Diabetes typ 2 - Tonåringars upplevelser av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnea Folke; Josefina Geszti; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Diabetes type 2; Experiences; Lifestyle; Support; Diabetes typ 2; Livsstil; Stöd; Tonåringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom där antalet individer med sjukdomen ständigt ökar. Allt fler tonåringar drabbas av sjukdomen oftast till följd av övervikt med inslag av hereditet och etnicitet. Orsaker till diabetes typ 2 är förknippat med riskfaktorer i relation till ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av hälsosamtalet i Sörmlands hälsoprogram : En intervjustudie utifrån de inbjudna deltagarnas perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnadLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnadLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Lina Mossberg; Ulrika Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Living habits; health promotion work; health dialogue; the district nurse s role and motivational interviewing; Levnadsvanor; hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; distriktssköterskans roll och motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 ökar vid ohälsosamma levnadsvanor. Ett av distriktssköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar. LÄS MER