Sökning: "unionsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet unionsrätt.

 1. 1. Antikorruptionsförebyggande tredjepartsbesiktning och GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; EU-rätt; rättsvetenskap; associationsrätt; korruption; corruption; tredjepartsbesiktning; third party due diligence; due diligence; GDPR; compliance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Third party due diligence is an investigation of prospective or existing business partners in order to ensure a low risk of corruption. In certain countries such an investigation is required by law. LÄS MER

 2. 2. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 3. 3. Likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter? : En analys av Bosphorus-presumtionen och dess tillämplighet på anpassningen av svenska asylregler till EU-rättens miniminivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Siri Hedmalm; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; konventionsrätt; Europakonventionen; unionsrätt; EU-rätt; migrationsrätt;

  Sammanfattning : In 2015, the European Union (EU) was facing the largest migration crisis in modern history. In light of the high reception of asylum seekers in Sweden during the autumn of the same year, a temporary law (2016:752) was adopted which restricted the possibilities of obtaining a permanentresidence permit and of family reunification. LÄS MER

 4. 4. Barns rätt till familjeåterförening - En analys av barns rätt till familjeåterförening i svensk rätt och unionsrätt i förhållande till Europakonventionens artikel 8 om rätten till familjeliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Manfred Obenius; [2015]
  Nyckelord :Migration Family reunification; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I study two different legal relationships on the subject of family reunification. The first is how the principle of the best interest of the child relate to family reunification. LÄS MER

 5. 5. Unionsrättsliga uttryck i Lagrådets yttranden : En analys av hur EU-rätten kommer till uttryck i Lagrådets normprövning - 2012 och 2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Osama Hourani; [2014]
  Nyckelord :Lagrådet; normprövning; lagprövning; normkontroll; eu-rätt; unionsrätt;

  Sammanfattning : Den svenska normprövningen utgörs av bland annat Lagrådets förhandsgranskning. EU-rättens särskilda ställning har föranlett ett intresse för att undersöka Lagrådets verksamhet ur ett unionsrättsligt perspektiv. LÄS MER