Sökning: "untaxed reserves"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden untaxed reserves.

 1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 2. 2. Finns den svenska utflyttningsbeskattningen av näringsverksamhet mellan golv och tak? - En uppsats om svensk utflyttningsbeskattnings förenlighet med ATAD och EU-rättens etableringsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Terese Lundeslöf; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; Anti-tax Avoidance Directive; utflyttningsbeskattning; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyse if the Swedish exit taxation is compatible with both the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the freedom of establishment within the European Union (EU). Within the EU, one of the fundamental freedoms is establishment. EU law has developed mainly through EU-court case law. LÄS MER

 3. 3. Exit Taxation in the European Union, Is there really a problem?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Vladislav Dabija; [2015]
  Nyckelord :Exit taxation; Fundamental freedoms; Treaty override; Double taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Exit taxes represent an expression of state’s sovereignty by taxing value increases of assets, hidden reserves and any untaxed income that arose on its territory. These taxes are triggered before the state of emigration loses its power of taxation as a result of the transfer to the jurisdiction of another state when an individual or company changes residency. LÄS MER

 4. 4. Obeskattade reserver : Har en förändring kring användandet och dynamiken mellan periodiseringsfonder och överavskrivningar inträffat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mathias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :excess depreciation; tax allocation reserves; untaxed reserves; appropriations and deficit in activity; Överavskrivningar; periodiseringsfonder; obeskattade reserver; resultatjusterande verktyg; underskott i verksamheten;

  Sammanfattning : Syfte:År 2005 infördes en ny lag, att företagen som gjorde avsättningar till periodiseringsfonder var tvungna att beskatta en schablonintäkt som erhölls från de gjorda avsättningarna. Problemet som uppsatsen berör är huruvida användandet av överavskrivningar hade förändrats efter att lagen tillkom för periodiseringsfonder jämfört med tidigare. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av krediter : förutsägelse av finansiell kris

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Christian Blomqvist; Marcus Henriksson; Joakim Särnstedt; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Financial distress; Prediction of financial distress; Key ratio analysis; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: During the year 2002 approximately 27 000 people lost their jobs because of companies filing for bancruptcy. In 2002 the number of companies filing for bancruptcy in Sweden were 6740. This is approximately twice as many as in the year of 1974 when the first major study concerning bancruptcies in Sweden was carried out. LÄS MER