Sökning: "upparbetat resultat"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden upparbetat resultat.

 1. 1. Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Nils Lindberg; [2016]
  Nyckelord :skördare; skotare; produktivitet; skogslager; drivning;

  Sammanfattning : I svenskt skogsbruk använder man sig idag av ett tvåmaskinsystem för att fälla och transportera ut stockar från skogen. En skördare fäller, kvistar och apterar träden och en skotare transporterar ut stockarna till avlägg. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesvärdering – och dess problematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Stefan Hedström; Haris Zukanovic; [2009]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; varumärken; varumärkesvärdering;

  Sammanfattning : Varumärken får en allt större betydelse för företag världen över. På senare år har det blivit allt viktigare för företag och organisationer att utmärka sig genom detta i konkurrensen med andra. Samtidigt som värdet av varumärken ökar blir det allt viktigare att kunna bestämma detta på ett tillförlitligt sätt. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill - Konst eller vetenskap?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Pettersson; Marielle Simolin; [2007]
  Nyckelord :goodwill; redovisning ekonomistyrning; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Från och med 2005 ska förvärvad goodwill inte längre skrivas av årligen. Enligt nya regler ska goodwillvärdet prövas årligen för att se om ett nedskrivningsbehov föreligger. LÄS MER

 4. 4. IAS 11 : Successiv vinstavräkning i koncerner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Huseyin Demirel; Peter Holmgren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: IFRS/IAS trädde ikraft den 1 januari 2005. I och med detta så blev det tvingande på koncernnivå att intäktsredovisa pågående entreprenaduppdrag enligt IAS 11, successiv vinstavräkning. Problemet vi valde att undersöka var hur metoden tillämpas inom tre byggkoncerner. LÄS MER

 5. 5. Successiv vinstavräkning - en studie av pågående arbeten i byggföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Waern; Chrisitan Bodén; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ett exempel där den svenska redovisningen nyligen har anpassats till internationell praxis är redovisning av pågående arbeten vilket behandlas i Redovisningsrådets rekommendation Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10). Det som är karaktäristiskt för pågående arbeten är byggentreprenader som sträcker sig över flera redovisningsperioder, exempelvis bygg-, väg- och tunnelprojekt. LÄS MER