Sökning: "upper secondary school"

Visar resultat 11 - 15 av 2022 uppsatser innehållade orden upper secondary school.

 1. 11. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johan Becker; [2019]
  Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER

 2. 12. Använder lärare populärlitteratur i gymnasieskolans svenskundervisning? : Fem lärares syn på populärlitteratur i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Maria Steén Ejdeholm; [2019]
  Nyckelord :Läsutveckling; populärlitteratur; undervisning; lässtrategier; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om lärares erfarenheter av användandet av populärlitteratur i gymnasieskolans litteraturundervisning inom ämnet svenska, med särskilt fokus på elevers läsutveckling. För att uppnå syftet används tre frågeställningar: Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling? Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning? Vad innebär begreppet populärlitteratur för lärare? Genom halvstrukturerade intervjuer med fem lärare på tre olika skolor i Sverige kan studiens syfte uppnås och frågeställningarna besvaras. LÄS MER

 3. 13. Kroppsideal på sociala medier : En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på kroppsideal på sociala medier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tobias Gustavsson; Johannes Öjhagen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; sociala medier; kroppsideal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka gymnasielever och deras syn på de kroppsideal de möter i sociala medier. Studien syftar även till att undersöka elevers erfarenheter om och hur undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers framställningar av kroppsideal. LÄS MER

 4. 14. Practicing mathematical modeling in upper secondary school : An analysis of the opportunities offered by Swedish and German textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Iina Kröger; [2019]
  Nyckelord :mathematical modeling; textbook; content analysis; mathematics education in Sweden; mathematics education in Germany; matematisk modellering; lärobok; innehållsanalys; matematikundervisningen i Sverige; matematikundervisningen i Tyskland;

  Sammanfattning : This study aims at investigating what opportunities mathematics textbooks used in Swedish and German upper secondary schools offer to practice modeling within the topic of mathematical analysis. The main interest of the study lies in how the textbook content relates to the national curriculum goals regarding modeling, but the Swedish and German textbooks are also compared to each other. LÄS MER

 5. 15. Den sociala situationen för ungdomar med autismspektrumtillstånd i ordinarie gymnasieklasser

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Serneke; [2019]
  Nyckelord :adolescents; autism spectrum disorder; inclusion; relational pedagogy; social situation; success factors; upper secondary school;

  Sammanfattning : There are few studies reporting the voices of adolescents with autism, especially concerning their situation in school. Most studies are about children with autism and from the perspectives of their parents or teachers. LÄS MER