Sökning: "uppföljning av utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden uppföljning av utveckling.

 1. 1. Att leda digitalt - det "nya" ledarskapet : En kvalitativ studie om digitalt ledarskap till följd av coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Emelie Berggren; Moa Wallin; [2021]
  Nyckelord :E-leadership; telework; information and communication technology; affordance theory; leader-member exchange theory; E-ledarskap; distansarbete; informations- och kommunikationsteknik; affordance theory; leader-member exchange theory;

  Sammanfattning : Till följd av coronapandemin tvingades många organisationer göra en hastig och ofrivillig övergång till distansarbete. Detta skifte i arbetssätt för med sig nya krav, inte minst på ledare som tvingas kommunicera och leda via digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt kvalitetsarbete : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nenad Petkovic; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Systematic quality work; pedagogical documentation; preschool teachers; evaluation; analysis; further development; Systematiskt kvalitetsarbete; pedagogisk dokumentation; förskollärare; utvärdering; analys; vidareutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att vidareutveckla verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod, vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställts till sju förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på läsläxa : som en del av lågstadieelevers lästräning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Helena Lindbladh; Nelly Bärgård Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Läsläxa; läsutveckling; mängdträning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare resonerar kring läsläxor. Den härstudien lägger stor vikt kring vilka uppfattningar lärare har om läsläxor i tidiga skolåren. LÄS MER

 4. 4. Konflikten mellan samhällets regleringar och individens frihet : En fallstudie om parkeringsnormen som planeringsverktyg och styrmedel i tre kommuners parkeringspolicys

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Hamrén; [2021]
  Nyckelord :parkeringsnorm; urbanisering; markytor; biltrafik; hållbar utveckling; kommunal planering; medborgardialog; styrmedel; planeringsverktyg; mobilitetsåtgärder;

  Sammanfattning : Pågående klimatförändringar och en ökad urbanisering är en utmaning inom den fysiska planeringen. För att effektivisera användandet av markytor och samtidigt minska klimatförändringarna, behöver biltrafiken reduceras eftersom det tar upp många stora ytor samt leder till höga utsläppsnivåer. LÄS MER

 5. 5. System för uppföljning och erfarenhetsåterföring av kalkyler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lina Nilsson; Lisa Miletic; [2021]
  Nyckelord :Uppföljning; Erfarenhetsåterföring; Produktionskalkyl; Anbudskalkyl; Kostnadsposter; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppföljning behövs i ett företag för att kunna styra företaget mot de ekonomiska mål som eftersträvas. För att ha en fungerande uppföljningsprocess krävs det att projektet är planerat på ett strukturerat sätt, för att på så vis ge uppföljningen en grund. LÄS MER