Sökning: "uppföljning på läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden uppföljning på läsning.

 1. 1. Digital läsning på lågstadiet : Den digitala läsningens påverkan på yngre elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Haglund Claesson; [2021]
  Nyckelord :digital läsning; lågstadiet; svenska; uppföljning på läsning; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning lärare använder sig av digitala medel kontra traditionella böcker i årskurs 1–3 på lågstadiet, under tyst enskild läsning i ämnet svenska. Detta för att bidra med kunskap om vilken påverkan det kan ha på yngre elevers läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. När läsningen tystnar : En litteraturstudie om tyst läsning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Ekblom; Per Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Didaktiska metoder; mellanstadiet; tyst läsning; lärare;

  Sammanfattning : Tyst läsning sker i stor utsträckning i årskurs 4–6, ofta är det en individuell aktivitet där lärarens metoder och intentioner är mindre framträdande. Denna litteraturstudie belyser hur tyst läsning används för elevers läsutveckling i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 4. 4. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 5. 5. Didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9 : En studie av fem svensklärares uppfattningar om hur de arbetar för att stödja alla elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Seifors; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; didaktik; läsundervisning; didaktisk inkludering; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar förebyggande specialpedagogiskt och didaktiskt arbete med fokus på hur lärare anpassar undervisningen i läsning för att stödja alla elevers läsutveckling. Utifrån den gemenskapsorienterande definitionen av inkludering och didaktisk inkludering undersöker studien hur ämneslärare i svenska beskriver att de arbetar för inkluderande läsundervisning. LÄS MER