Sökning: "uppfattad allvarlighetsgrad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden uppfattad allvarlighetsgrad.

  1. 1. Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Fredrik Ericson; [2012]
    Nyckelord :HBM; Tandhälsa; allmänhälsa; uppfattad allvarlighetsgrad; Social Sciences;

    Sammanfattning : Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. LÄS MER