Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 11 - 15 av 236 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 11. ”Så jag tror att de är bra om dom dokumenterar mer än mindre” : En studie om den betygsgrundande bedömningen i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Physical education; assessment; knowledge; documentation; feedback; Idrott och hälsa; bedömning; kunskap; dokumentation; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelser av den betygsgrundande bedömningen inom ämnet idrott och hälsa. Studien syftar vidare till att undersöka hur lärarna tydliggör och praktiserar det arbete som tillhör den betygsgrundande bedömningen, såsom dokumentation och återkoppling. LÄS MER

 2. 12. Elevers relation till skolämnet idrott och hälsa beroende på uppväxtplats : En jämförande studie studie mellan elever på en landsbygdsskola och en stadsskola och deras uppfattning om ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; socioekonomisk status; idrottshabitus; idrottskapital; plats; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine if pupils who lives at different places and goes to different schools affects their attitude towards physical education and health. To understand if place affects has the socioeconomic status, the pupils and the parents attitude towards physical activity been analyzed. LÄS MER

 3. 13. Teoretisk kunskap i Idrott och hälsa : Innebörden och utförandet av teoretisk kunskap i idrott och hälsa från en idrottslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Teoretisk kunskap; idrottsundervisning; skola; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna undersökning var att belysa vad lärare anser vara teoretisk kunskap på lektioner i ämnet idrott och hälsa, hur de ser sambandet mellan den teoretiska kunskapen och de praktiska förmågorna utifrån lärarnas bakgrund. Frågeställningarna som studien utgått från: Vad anses teoretisk kunskap vara? Hur undervisas teoretisk kunskap på lektionerna? Finns det likheter eller skillnader mellan lärarnas uppfattning av teoretisk kunskap? Metod Metoden för denna studie var kvalitativ i form av intervjuer med fyra lärare i idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 14. ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?” : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ericsson Dan; Kryzanauskas Lukas; [2020]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; genus; beröring; exponering; didaktik; högstadiet; pragmatismen;

  Sammanfattning : Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. LÄS MER

 5. 15. ”Ja, jag tycker också det är svårt men det är fett lärorikt asså” : En studie om elevers uppfattning av fenomenet kamratbedömning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Kamratbedömning; Fenomenografi; Idrott och hälsa; Aktionsforskning; Bedömning för Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av fenomenet kamratbedömning och hur de uppfattar arbetssättet fungera i undervisningen. Projektet genomförs genom ett lektionsupplägg över tre lektionstillfällen, där data samlas in genom fokusgruppintervjuer och fältobservation. LÄS MER