Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 16 - 20 av 236 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 16. Kroppen som medel för estetik och prestation : En studie om kroppsidealets utformning och påverkan inom Simhoppssverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lina Schlotterbeck; [2020]
  Nyckelord :Body ideal; diving; self-perception; eating disorders; mental illness; Kroppsideal; Simhopp; Självuppfattning; Ätstörningar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematiken inom idrotten har aktualiserats de senaste åren. Problematiken har visat sig vara större inom idrotten och mer specifikt inom estetiska idrotter samt bedömningsidrotter. Flera aspekter av ätstörningar grundar sig i utformningen av kroppsideal därav studiens syfte. LÄS MER

 2. 17. ”Så jag tror att de är bra om dom dokumenterar mer än mindre” : En studie om den betygsgrundande bedömningen i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Physical education; assessment; knowledge; documentation; feedback; Idrott och hälsa; bedömning; kunskap; dokumentation; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelser av den betygsgrundande bedömningen inom ämnet idrott och hälsa. Studien syftar vidare till att undersöka hur lärarna tydliggör och praktiserar det arbete som tillhör den betygsgrundande bedömningen, såsom dokumentation och återkoppling. LÄS MER

 3. 18. På elevernas planhalva -En kvalitativ intervjustudie som belyser högstadieelevers normföreställningar om ämnet Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Micaela Lööf; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kursplanen för Idrott och hälsas står det beskrivet att elever förväntas kunna ta ställning till hur deras val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. Ytterst lite forskning har bedrivits med syfte att belysa Idrott och hälsas ämnesinnehåll utifrån flickor och pojkars uppfattningar och önskemål, samt huruvida innehållet är kopplat till elevernas normföreställningar. LÄS MER

 4. 19. Elever och lärares uppfattning om ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Wesam Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka elevers och lärares syn på undervisning i idrott och hälsa i årskurs 6 och 8. Frågeställningar Vilken uppfattning har elever och lärare om idrottsundervisningen i skolan? Tycker elever samt lärare att ämnet idrott och hälsa är viktigt? Hur skulle ämnet idrott och hälsa se ut om elever samt lärare fick bestämma? Metod Studien kräver information om elever och lärares uppfattning om ämnet idrott och hälsa på ett djupgående plan, därför bygger undersökningen på kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 20. ”Det får mig att tänka mycket. Det är samma sak som när jag är i duschen” : En studie om ungdomars upplevda motiv och hinder för utevistelse i naturen på fritiden och i skolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Kevin Rohlin; Karl Dagnesjö; [2020]
  Nyckelord :friluftsliv; fritid; ungdomar; friluftlivsvanor; utevistelse; motiv; hinder; erfarenheter; efterfrågan; undervisning; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka ett antal ungdomars motiv och hinder gällande utövande av friluftsliv och utevistelse i naturen på fritid och skola. För att få en fördjupad uppfattning av ungdomarnas upplevelser så studeras motiv och hinder i förhållande till deras erfarenheter och efterfrågan av friluftsliv och utevistelse i naturen. LÄS MER