Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 21 - 25 av 236 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 21. Den moderna kommunikationsplattformen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oliver Holder Olsson; Philip Cascalheira; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; Idrott; Sociala medier; Public relations;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur idrottsföreningar i Malmö kommunicerar via socialamedier. Kommunikation via sociala medier har blivit en självklar del av människors vardagoch har kommit att förändra det sätt som vi människor kommunicerar på. LÄS MER

 2. 22. Framgångsfaktorer för motivation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albert de Capretz; [2020]
  Nyckelord :motivation; idrott och hälsa; self determination theory; achievement goal theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur motivation kan utgöra underlag för lärares undervisningspraktik och att identifiera framgångsfaktorer i lärarnas arbetssätt med att motivera elever. Detta görs genom att utgå från motivationsteorier som är centrala för en lärares undervisningspraktik och därefter identifiera vilka framgångsfaktorer som går att urskilja i lärares arbete med att motivera elever. LÄS MER

 3. 23. Prestation, träning eller upplevelse? : Högstadieelevers uppfattningar om friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Pavasson Hatta; Petra Wärja; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; perception; primary school; friluftsliv; uppfattning; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Mot bakgrund i tidigare forskning som har gjorts inom fältet är syftet med denna studie att undersöka vad ett mindre urval elever i grundskolans senare del, inom ramen för skolans idrottsundervisning, uppfattar att friluftsliv går ut på kopplat till Engströms praktiker och logiker. Vad anser eleverna att de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv? Vilka syften lyfter eleverna med friluftsliv som innehåll i idrott och hälsa? Vilken/vilka logiker och praktiker präglas undervisningen i friluftsliv av enligt eleverna? Metod För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ ansats med intervjuer med hög grad av standardisering som metod. LÄS MER

 4. 24. Jag skiter väl i om de spelar fotboll eller inte, men jag bryr mig om att de kan ta hand om sin hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare tolkar och arbetar med begreppet hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mimmi Lindqvist; Amanda Svensson; [2020]
  Nyckelord :idrott; hälsa; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Hälsa har under en lång tid varit ett begrepp som använts flitigt, men dess faktiska innebörd har visat sig vara svår att definiera. I kursplanen för idrott och hälsa 1 har begreppet hälsa givits ett stort utrymme,men hur detta ska aktualiseras tydliggörs inte. Begreppet hälsa har inte heller någon definition i kursplanen. LÄS MER

 5. 25. "Man måste få misslyckas för att lyckas" : En studie om idrottstränares syn på tidig elitsatsning inom barnidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jonathan Rahmqvist; Jonathan Wiklund Uljons; [2019]
  Nyckelord :tävlingsmoment; barnidrott; idrottstränare; press; styrdokument; riktlinjer; press; föräldrar; elitsatsning;

  Sammanfattning : Idrott förefaller vara en viktig del av barns liv och utveckling. Tre av fyra barn i åldrarna 7-12 år är aktiva inom föreningsidrotten. Ett problem inom idrotten idag är att tidig elitsatsning blir allt vanligare. LÄS MER