Sökning: "uppfattning om befogenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden uppfattning om befogenheter.

 1. 1. Är det brottsligt att frihetsberöva? – Om frihetsberövanden inom vård- och omsorgsverksamhet ur ett straffrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; olaga frihetsberövande; NJA 2018 s. 1051; uppsåt; social adekvans; vård- och omsorg; fåtöljen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom omsorgsverksamhet uppstår ibland situationer där personalen ser en frihetsberövande åtgärd som nödvändig för att fullfölja sin omsorgs- och tillsynsplikt. Denna uppsats syftar till att utreda hur gränsen dras mellan brottsliga och icke brottsliga frihetsberövanden inom nyss nämnda kontext. LÄS MER

 2. 2. "De uppfattade socialtjänsten som någon som tog allting ifrån dem". : En kvalitativ studie om orsakerna bakom ungdomars tillit eller misstro till socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Norman Sjödahl; Stella Skalja; [2018]
  Nyckelord :Tillit; misstro; socialtjänsten; ungdomar;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka skälen bakom intervjupersonernas upplevda tillit eller misstro gentemot socialtjänsten. Vidare var det även av intresse att få en ökad förståelse för hur detta påverkade individernas benägenhet att vid behov uppsöka myndigheten för stöd. LÄS MER

 3. 3. På lika villkor : En studie om medborgardialog med barn och unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; Ebba Lövehed; [2018]
  Nyckelord :barn; unga; medborgardeltagande; medborgardialog; medborgare; dialog; deltagande; fysisk planering; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om barn och ungas deltagande i den kommunala fysiska planeringen.  Problematiken i den fysiska planeringens dialog- och samrådsprocesser grundar sig i att det deltagande som möjliggörs i det traditionella samrådsmötet inte är tillgängligt för alla. LÄS MER

 4. 4. Avstängda barn : En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sevim Celepli; [2017]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Avstängning av barn i förskola; obetald barnomsorgsavgift; socioekonomiskt utsatta barn; förskolans betydelse; uppfattning om befogenheter; barnperspektiv i myndighetsutövning; IPA;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om barn som stängs av i förskola pga. obetald barnomsorgsavgift. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta förskolechefer och resultatet har analyserats med IPA, där tre huvudteman har tolkats fram. LÄS MER

 5. 5. Renskötselrätten – En särskild rätt till fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Karl-Oskar Fernstedt; [2017]
  Nyckelord :Rensköttselrätten; rennäringslagen; samer; skattefjällsmålet; Nordmalingsmålet; Girjasmålet; urminnes hävd; av ålder; jakt- och fiskerätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Reindeer herding right is a right for the Sami population and is regulated in the Reindeer Husbandry Act. The Reindeer herding right can be compared with other rights, such as easements and rights of use, and can be categorized as a nonpossessory interest in land. LÄS MER