Sökning: "uppfostran påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden uppfostran påverkan.

 1. 1. Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället : En studie om språkbruk och språkattityder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Diana-Petronela Adomnicai; [2019]
  Nyckelord :rumänsk invandring; språkattityder; språkbruk; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld är invandring inte längre ett ovanligt fenomen men den nya sociokulturella omgivningen har emellertid en oundviklig påverkan på individers identiteter. Rumänernas invandring i Sverige är ett outforskat område och denna studie tar sig an denna grupp ur ett sociolingvistiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 3. 3. ANKNYTNING TILL FÖRÄLDRAR OCH ÖVERTYGELSER HOS UNGDOMAR EN STUDIE OM SOCIALA BAND OCH DESS PÅVERKAN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Måring; Patricia Pizevska; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; övertygelser; familj; föräldrar; relationer; sociala band; ungdomar;

  Sammanfattning : Studier har visat att föräldrar som är engagerade i barnet, är konsekventa och stödjande i sin uppfostran, skapar stark anknytning till barnet och därmed starka sociala band. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller anknytning till föräldrar, andra vuxna, skola och vänner? Finns det skillnader i övertygelser mellan de ungdomar som växer upp med skilda föräldrar och intakta familjer? Finns det ett samband mellan anknytning och övertygelser, och skiljer sig det här sambandet åt beroende på kön? Denna studie visar att vilket kön den unga individen har spelar stor roll vid anknytningen till föräldrar, och att ju starkare anknytning – desto mer positiv övertygelse har ungdomarna. LÄS MER

 4. 4. Fängelsepredikant i cellfängelsereformens tid : R.M. Matthiesens verksamhet som fängelsepredikant i Härnösand, 1875-1887

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Susanne Sullivan; [2015]
  Nyckelord :Reinhold Malte Matthiesen; Matthiesen; fängelsepredikant; cellfängelse; Härnösands länscellfängelse; 1875-1887;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver och analyserar R.M. Matthiesens arbete som fängelsepredikant i Härnösands cellfängelse under hans verksamhetsperiod 1875-1887. Källmaterialet är hämtat från Matthiesens årsrapporter och dagjournaler till Fångvårdsstyrelsen samt befintlig forskning. LÄS MER

 5. 5. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör : en kvalitativ intervjustudie om hur vuxna tror att deras matvanor påverkar de egna barnen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Körösi; [2013]
  Nyckelord :Habitus; matvanor; barn; påverkan; förebild; trygghet; handledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föräldrar resonerar kring sina barns matvanor och sitt eget inflytande över dessa vanor utifrån habitus. Genom följande frågeställningar ämnade författaren uppfylla syftesbeskrivningen: Vad finns det för tankar bakom maten som föräldrarna ger sina barn? Vilka eventuella svårigheter finns det kring barnens kostintag? Vilket inflytande upplever föräldrarna att de har på sina barns matvanor? Vilken inställning har föräldrarna till stöd och handledning i samband med sina barns matvanor? För analysen valdes Bourdieus begrepp ”Habitus” som teoretiskt perspektiv, som går ut på att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi agerar och är som personer. LÄS MER