Sökning: "upphörandeprocess"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet upphörandeprocess.

 1. 1. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER

 2. 2. Betydelsefulla faktorer för att lämna en kriminell livsstil

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att upphöra med brott är oftast en komplicerad process där många lätt återfaller i brott. Syftet med studien var att med teoretisk utgångspunkt i self-efficacy och age-graded theory of informal social control undersöka vad före detta kriminella individer upplever har varit betydelsefulla faktorer för att lämna kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. "Jag har haft min beskärda del av missbruk, så det får vara bra med det" : En kvalitativ studie om att lämna ett narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ida Axelsson; Anna Hörnström; [2017]
  Nyckelord :drug abuse; addiction; exit processes; life history interviewes; narkotikamissbruk; missbruk; upphörandeprocess; livsberättelseintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka subjektiva upplevelser av vägen ut ur narkotikamissbruk. Centralt för studien har varit att undersöka vad som enligt intervjudeltagarna har föranlett uppbrottet samt vad som har varit viktigt för att vidmakthålla drogfrihet. LÄS MER

 4. 4. "Det är aldrig för sent" : Fyra berättelser om vägen ut ur kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sandra Forsberg; Maja Wattberg; [2016]
  Nyckelord :Turning points; desistance process; criminality; crime; drug abuse.; Vändpunkt; upphörandeprocess; kriminalitet; brott; drogmissbruk.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera subjektiva upplevelser av vilka faktorer som varit bidragande till ett upphörande med brottsligt beteende, samt de faktorer som enligt egna upplevelser leder till ett upprätthållande av en mer konventionell livsstil. För att studera detta har en kvalitativ metod tillämpats och semistrukturerade intervjuer med fyra före detta kriminella individer genomförts. LÄS MER