Sökning: "upphandling av affärssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden upphandling av affärssystem.

 1. 1. Upphandlingsprocessen av affärssystem och dess utmaningar : En studie om hur medelstora företag kan hantera utmaningar som uppstår i upphandlingsprocessen av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jacob Arvidsson; Johan Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning; Acquisition; Challenges; Affärssystem; upphandling; utmaningar.;

  Sammanfattning : Anskaffandet av ett affärssystem innebär en stor investering, som ofta utgör en stor delav företagets totala budget. Det är i stort sett omöjligt att uppfylla alla de krav somföretagen ställer på systemet, vilket gör upphandlingsprocessen för affärssystem till enkomplex och svårarbetad process. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt : En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Andreas Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :IT-projekt; Affärsnytta; Benefits Management; SMF; Projektmål; Uppföljning;

  Sammanfattning : IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. LÄS MER

 3. 3. Upphandling av affärssystem : Upphandlingens process och kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Erik Leufstadius; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upphandlingar av affärssystem kan vara långdragna processer. Många av dessa upphandlingar och även implementationer kan misslyckas om inte involverade personer vet hur upphandlingen ska gå till från början till slut. LÄS MER

 4. 4. Utvärderingskriterier: som företag tar hänsyn till vid val av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Natalie Häll; Tina Svensson; [2011]
  Nyckelord :Affärssystem; upphandling; utvärderingskriterier;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om företags syn på utvärderingskriterier när de ska välja affärssystem. Utifrån litteraturen som behandlar ämnet utvärderingskriterier vid val av affärssystem framgår det att det finns många olika kriterier att se till då företag ska upphandla affärssystem. LÄS MER

 5. 5. Val av affärssystem för små och medelstora läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Wallman; Frans Denward; Philip Ertman; [2011]
  Nyckelord :Affärssystem; Värdekedja; implementering; Kravspecifikation och Crocebo Bio; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur och varför urval, upphandling och implementering av affärssystem i små och medelstora läkemedelsföretag ser ut som det gör. Vi vill diskutera en mall för små och medelstora läkemedelsföretag väljer affärssystem. Metod: Fallstudien har en kvalitativ ansats. LÄS MER