Sökning: "upphovsrätt avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden upphovsrätt avtal.

 1. 1. Direktivförslaget med syfte att minska "värdegapet" på den digitala inre marknaden : En utredning av förslagets förenlighet med gällande rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden;

  Sammanfattning : Upphovsrättens regler som i många avseenden tillkommit i en annan tid utmanas eftersom upphovsrättsskyddat material numera finns i digital form. Den digitala tekniken växer explosionsartat vilket gör det svårare för rättighetshavare att övervakaanvändningen av deras verk och svårare att få den ersättning de har rätt till. LÄS MER

 2. 2. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 3. 3. Upphovsrätt i anställningsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Suzanne Oktav; Astrid Hjertaker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the legal position, as well as to clarify how intellectual property in employment relationships are regulated. The result of the absence of legislation means that the contract between employer and employee are crucial. LÄS MER

 4. 4. Spotify Killed the Radio Star : Problemställning vid audio-on demand och upphovsrättsliga ersättningsprinciper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :on demand; on demand; upphovsrätt; närstående rättigheter;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag hur upphovsrätten ser ut i teorin för innehavare av närstående rättigheter – speciellt utövade artister – och hur dessa rättigheter efterlevs i praktiken. Framför allt utreds vilka rättigheter som aktualiseras när verk tillgängliggörs för allmänheten on demand. LÄS MER

 5. 5. AI-konstnärer i den fjärde industriella revolutionen - Hur hanteras AI-genererade verk upphovsrättsligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Hagelroth; [2018]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Artificiell intelligens; Upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur AI-genererade konstnärliga och litterära alster hanteras upphovsrättsligt i Sverige och i EU. Eftersom USA generellt är ledande i den tekniska utvecklingen på området kan den rättsliga regleringen där påverka Sveriges konkurrensmöjligheter. Därför görs även jämförelser med de amerikanska diskussionerna. LÄS MER