Sökning: "upphovsrätt i eu"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden upphovsrätt i eu.

 1. 1. Köp utan äganderätt? - En studie av den upphovsrättsliga konsumtionsprincipen och digitala filmverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martha Ingves; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Immaterialrätt; Upphovsrätt; IT-rätt; Konsumtionsprincipen; UsedSoft; Infosoc; Filmdistribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Filmdistributionen befinner sig i en ny digital verklighet. Den snabba tekniska utveckling som har ägt rum de senaste decennierna har inneburit stora utmaningar för såväl filmindustrins affärsmodell som de upphovsrättsliga bestämmelser som reglerar skyddet för filmverk och dess upphovsmän. LÄS MER

 2. 2. Internetleverantörernas roll vid upphovsrättsintrång på internet - förutsättningar och framtida överväganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Wetzler; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; upphovsrätt; mellanhänder; internetleverantör; föreläggande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättighetsinnehavare ska enligt art. 8.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje part för att göra intrång. LÄS MER

 3. 3. En upphovsrättslig analys av EU-domstolens tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och dess effekt på länkning på internet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustaf Danielsson; Patrick Hallerstedt; [2017]
  Nyckelord :Länkning; internet; upphovsrätt; immaterialrätt; rättsvetenskap; länka;

  Sammanfattning : Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit this creation by making it available to the public. Legislation does not always evolve in the same tact as technology. LÄS MER

 4. 4. Länkning på internet ur ett upphovsrättsligt perspektiv : i ljuset av EU-domstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen; Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Kraus; Alexandra Öman; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt; immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Länkning till upphovsrättsligt skyddat material som publicerats utan tillstånd - En analys av rättsläget utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv, med utgångspunkt i EU-domstolens avgörande i GS Media-målet (C-160/15)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cecilia Arestad; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; länkning; olagligt material; internet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats övergripande syfte har varit att redogöra för och analysera gällande upphovsrätt i förhållande till tillhandahållandet av en länk som leder till olagligen publicerat material. Ämnet är högaktuellt då EU-domstolen så sent som i höstas meddelade en dom i det så kallade GS Media-målet, där denna typ av länkning behandlades för första gången. LÄS MER