Sökning: "upphovsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet upphovsrätt.

 1. 1. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 2. 2. Den digitala upphovsrätten - Utvecklingen av rättighetshavarens ställning gentemot typiska slutanvändare inom EU:s inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Upphovsrätt; ensamrätt; mångfaldigande av verk; överföring till allmänheten; spridningsrätt; territorialitetsprincipen; DSM-direktivet; Portabilitetsförordningen; InfoSoc-direktivet; digital upphovsrätt; inre marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mer än bara tidsfördriv : En kvalitativ intervjustudie om urvalsprocessen kring skönlitteratur och spelfilm

  Master-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elsa Andersson; [2020]
  Nyckelord :urval; skönlitteratur; spelfilm; upphovsrätt; skolkopieringsavtalet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med fokus på urvalsprocessen av skönlitteratur och spelfilm. Uppsatsen syftar till att undersöka svensklärares syn på svenskämnet och hur den i sin tur påverkar urvalsprocessen samt hur lärarna ser på upphovsrätt och andra lagar som finns att förhålla sig till när skönlitteratur läses och spelfilm visas i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än tusen ord? – Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i svensk rätt respektive EU-rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Nordekvist; [2020]
  Nyckelord :Rättighetskonflikt; intressekonflikt; upphovsrätt; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER