Sökning: "upplevd hälsosituation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden upplevd hälsosituation.

 1. 1. Förskolebarnets stress vid måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; Förskolebarnets stress; Pedagogiska måltider; Pedagog;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att bidra med kunskap kring hur pedagoger upplever förskolebarnets stress vid måltidssituationer. Studien utgår ifrån det salutogena sättet att se på hälsa, vilket syftar till att befrämja en individs aktuella hälsosituation. En kvalitativ metod har varit mitt tillvägagångssätt för att utföra studien. LÄS MER

 2. 2. "Motivationen är avhängig min psykiska status för dagen" - Om hur hälsan påverkar motivationen i skolarbetet hos vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Pernilla Svensson; Shkumbin Baftiu; [2013]
  Nyckelord :fysisk hälsa; psykisk hälsa; inre motivation; yttre motivation; psykosocial skolmiljö; vuxna elever; Kasam;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utröna vuxna elevers hälsosituation och hur den inverkar på deras motivation i skolan och på skolarbetet. Studien syftar även till att ta reda på vilken motivation som driver dem; är det inre, yttre eller båda typerna av motivation. LÄS MER

 3. 3. Sömn och hälsa - 2-5 år efter KBT-inriktad sömnskola

  L3-uppsats,

  Författare :Bo Beckman; [2011]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnstörning är vanligt förekommande och kliniskt signifikant insomni är nära associerad med flera vanliga folksjukdomar och kan påverka arbetsförmågan negativt. På senare år har psykologiska metoder fått ökad användning och det finns god vetenskaplig evidens för positiv effekt upp till ett år efter genomförd behandling. LÄS MER

 4. 4. Efter hälsoprogrammet - en studie av upplevda hälsosituationer två år senare

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marcus Hasselgren; [2008]
  Nyckelord :hälsofrämjande; hälsoprofilbedömning; motivation; psykosociala faktorer; upplevd hälsa; upplevd hälsosituation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvalitativ intervjumetod undersöka hur 8 medarbetare upplevt deltagandet av ett hälsoprogram i relation till hur de upplever sin hälsosituation idag. Frågeställningar som undersökningen bygger på är (i) Hur upplevde medarbetarna sin hälsosituation innan programdeltagandet? (ii) Hur upplevde medarbetarna programdeltagandet? (iii) Hur upplever medarbetaren sin hälsosituation idag i relation till programdeltagandet? Av resultatet framgår det att alla medarbetarna kände behov av att förbättra sin hälsosituation innan de påbörjade programmet. LÄS MER