Sökning: "upplevd maktlöshet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden upplevd maktlöshet.

 1. 1. Patienters upplevelser av delaktighet vid vårdplanering inom den psykiatriska vården : En metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maria Busch; Emelie Grundström; [2021]
  Nyckelord :Patient Participation; Care-planning; Mental Health Care; Metasynthesis; Patientdelaktighet; Vårdplanering; Psykiatrisk Vård; Metasyntes;

  Sammanfattning : Trots lagstiftning kring patienters delaktighet i vården ses en tydlig brist på delaktighet vid vårdplanering hos patienter inom psykiatrisk vård. Syftet med det här arbetet var att sammanställa kunskap genom en metasyntes för att nå en djupare förståelse av patienters upplevelser av delaktighet vid vårdplanering i den psykiatriska vården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av aggressivitet, hot och våld på akutvårdsmottagningar : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tasnim Hajismail; Alva Orrenvade; [2019]
  Nyckelord :Aggression; emergency department; nurse; threats; violence; Aggressivitet; akutvårdsmottagning; hot; sjuksköterska; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggressivitet, hot och våld inom hälso- och sjukvården är ett problem som ökar i Sverige och världen över. Sjuksköterskor som arbetar patientnära står i riskzonen för att bli utsatta, särskilt inom akutsjukvården eftersom det är en av de mest utsatta verksamheterna inom vården. LÄS MER

 3. 3. Jordbrukets mekanisering : En kvalitativ studie om jordbrukares upplevda konsekvenser av mekaniseringen i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Tjernlund; [2018]
  Nyckelord :Jordbrukare; Mekansering; Alienation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur jordbrukare i Norrbotten upplever mekaniseringen inom jordbruket. De övergripande teorierna för uppsatsen behandlar Karl Marx och Robert Blauners alienation utifrån olika perspektiv samt Max Webers rationella ”järnbur”. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars hälsa, livskvalitet, socioekonomiska status och upplevelse av kontroll i vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för psykologi

  Författare :Marlena Backman; [2010]
  Nyckelord :ungdomar; hälsa; livskvalitet; SES; upplevd maktlöshet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos elever på högstadiet samt hur denna förhåller sig till elevernas socioekonomiska status och upplevelse av kontroll. 154 elever från fyra olika kommunala skolor i Sverige besvarade ett formulär gällande deras hälsa, livskvalitet och känsla av kontroll. LÄS MER

 5. 5. Fångarna, fängelset och motståndet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jennie Åström; [2007]
  Nyckelord :Kriminalvård; totala institutioner; diskursanalys; kontroll; motstånd; avståndstagande; gemenskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar kriminalvården utifrån fångarnas perspektiv som den skildras i tidningen Kåkbladet, som är skriven av fångar i Sverige och som även i första hand riktar sig till fångar. De intagna skribenternas upplevelser av kriminalvården läggs fram genom en diskursanalys av Kåkbladet. LÄS MER